Hotărârea nr. 276/2018

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 64/19.02.2018 privind indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investitie „AMPLASARE DRAPEL NATIONAL – SCUAR INTERSECTIA STRADA PALAT - MAL STANG BAHLUI”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 64/19.02.2018 privind indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investitie

„AMPLASARE DRAPEL NATIONAL - SCUAR INTERSECȚIA STRADA PALAT - MAL STANG BAHLUI”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Iunie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr.65124/25.06.2018 întocmit de către Directia Implementare SIDU;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Anexei 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 64/19.02.2018 privind indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investitie „ AMPLASARE DRAPEL NATIONAL - SCUAR INTERSECȚIA STRADA PALAT - MAL STANG BAHLUI” cu Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice si Dezvoltare; Direcției Implementare SIDU; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Generala Tehnica si Dezvoltare Direcția Implementare SIDU și Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 276 din 27 Iunie 2018

privind modificarea Anexei 2 din HCL 64/19.02.2018 privind indicatorii tehnico- economici

ai obiectivului de investiție „AMPLASARE DRAPEL NATIONAL - SCUAR INTERSECȚIA STRADA PALAT - MAL STANG BAHLUI”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

1.    Valoare totală investiție „AMPLASARE DRAPEL NATIONAL - SCUAR INTERSECȚIA STRADA PALAT - MAL STANG BAHLUI” este:

Valoare totală investiție 792.118,75 lei inclusiv T.V.A. / 666.340,55 lei fără T.V.A., din care: C+M = 605.898,55 lei inclusiv T.V.A. / 721.019,27 lei fără T.V.A

2.    Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I - 792,118 mii lei cu TVA / C+M = 605,898 mii lei cu TVA

3.    Durata de realizare - 4 de luni

4.    Capacități (în unități fizice și valorice)

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Aria platformei pe care se amplasează catargul este de 114,0 mp. Procentul de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare a terenului nu se modifică.

Elementul propus va avea o înălțime toatală (catarg+soclu) de 41,17m

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Florin Adrian Boca

3 / 3 la H.C.L. nr. 276 din 27 Iunie 2018