Hotărârea nr. 275/2018

HOTĂRÂRE privind incheiarea unui act aditional, petru suprafata de 39,736 ha, la Contractul nr. 32446/30.03.2018 privind administrarea fondului forestier, proprietate a Municipiului Iasi, intre Municipiului Iasi si Regia Nationala a Padurilor — Romsilva prin Directia Silvica lasi - Ocolul Silvic Iasi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind incheiarea unui act aditional, petru suprafata de 39,736 ha, la Contractul nr. 32446/30.03.2018 privind administrarea fondului forestier, proprietate a Municipiului Iasi, intre Municipiului Iasi si Regia Nationala a Padurilor — Romsilva prin Directia

Silvica lasi - Ocolul Silvic Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Iunie 2018

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 83898 din 21/06/2018, întocmită de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008—Codul silvic, republicata;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in

administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRÂȘTE:

)

Art.1. Se aproba incheierea unui act adițional la Contractul nr. 32446/30.03.2018 privind administrarea fondului forestier, proprietate a Municipiului lasi intre Municipiul Iasi si Regia Nationala a Padurilor —Romsilva prin Directia Silvica Iasi—Ocolul Silvic lasi, care va avea urmatoarele articole:

Art.1. Se modifica suprafata de 365,4784 ha paza paduri conform contractului nr.32446 din 30/03/2018, in sensul ca suprafata totala de baza va fi de 405,4142 ha ,din care 39,7360 ha (padure infiintata in 2015) si 365,4784 ha (padure fond vechi). Ca urmare a modificarii contractului se va adauga Anexei 4 la contractul de administrare a fondului forestier nr.32446 din 30/03/2018 reprezentand Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru serviciile de paza a padurii.Dupa semnarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli de catre partile contractante, acesta va face parte integranta din contract.

Art.2. Prezentul Act Aditional cuprinde 2 (doua) articole, s-a incheiat in 3 (trei) exemplare originale, din care 1 exemplar pentru Municipiul Iasi si 2 exemplare pentru Directia Silvica Iasi (D.S. Iasi, respectiv O.S. Iasi).

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Exploatare Patrimoniu, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale și Instituției Prefectului Județului lași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Exploatare Patrimoniu;Direcția Generală Economică a Finanțelor Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 275 din 27 Iunie 2018

2 / 2 la H.C.L. nr. 275 din 27 Iunie 2018