Hotărârea nr. 273/2018

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, PIATA VOIEVOZILOR NR. 25, BLOC A12, PARTER, NUMAR CADASTRAL 152821, intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial pe teren concesionat apartinand domeniului public prin demolare chiosc existent, persoana juridica


Municipiul Iasi Consiliul Local

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, PIATA VOIEVOZILOR NR. 25, BLOC A12, PARTER, NUMAR CADASTRAL 152821, intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial pe teren concesionat apartinand domeniului public prin demolare chiosc existent, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 27 iunie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 2946 din 20.09.2016 eliberat de Primaria municipiului Iasi ;

Avand in vedere cererea nr. 88067 din 07.09.2017 prin care SC BARBY COMP SRL reprezentanta prin domnul BARBIERIU CONSTANTIN solicita avizarea si ulterior

aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, PIATA VOIEVOZILOR NR. 25, BLOC A12, PARTER, NUMAR CADASTRAL 152821, intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial pe teren concesionat apartinand domeniului public prin demolare chiosc existent, persoana juridica;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 731 din 16.08.2017;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 21.03.2018.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 63 din 23.03.2018;

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr. 38868 din 19.04.2018 intocmita de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal - Iași, PIATA VOIEVOZILOR NR. 25, BLOC A12, PARTER, NUMAR CADASTRAL 152821, intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial pe teren concesionat apartinand domeniului public prin demolare chiosc existent, persoana juridica;

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 42,55 mp (21,28 mp si 21,27 mp - din contracte) si 42,0 mp (21,0 mp si 21,0 mp masurat) teren concesionat conform Contractelor de concesionare nr. 54835/23.05.2016 si 6436/17.06.2016;

2 / 4 la H.C.L. nr. 273 din 27 iunie 2018

Prevederi P.U.Z. / R.L.U.: U.TR - CC - zona servicii de interes general; profesionale comert;

Utilizari admise: - spatii comerciale;

Utilizari permise cu conditii:- nu este cazul;

Regimul de aliniere al constructiilor:

-    aliniamentul principal este reprezentat in plansa de reglementari de linie rosie;

Retrageri laterale:

-    fata de blocul C4 la distanta de 5,00 m fata de limita terenului concesionat;

-    fata de spatiile comerciale invecinate la distanta de 4,5 m fata de limita terenului concesionat;

Retragere posterioara: fata de blocul A12 la distanta de 5,50 m fata de limita terenului concesionat;

Indicatori urbanistici:

-    Procentul de ocupare a terenului: - P.O.T. de maxim 60%;

-    Coeficientul de utilizare a terenului: - C.U.T. maxim pentru inaltimi parter = 0,60 mp ADC/mp teren;

Inaltimea maxima: inaltimea maxima a chioscului de 3,50 m masurata de la CTN la cornisa;

Se va respecta amplasamentul prevazut in plansa de reglementari urbanistice;

Anexa la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii;

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire spatiu comercial.

Art.4. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului lasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor SC BARBY COMP SRL - BARBIERIU CONSTANTIN si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.5. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local,

Florin Adrian Boca


Contrasemneaza pentru legalitate SECRETAR

Denisa Liliana Ionascu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

22

Pentru

16

împotriva

0

Abțineri

6

Nr. 273 din 27 iunie 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 273 din 27 iunie 2018