Hotărârea nr. 272/2018

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA VOINESTI NR. 29, NUMAR CADASTRAL 154005, intocmit in vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate, persoana fizica


Municipiul Iasi Consiliul Local

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA VOINESTI NR. 29, NUMAR CADASTRAL 154005, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire

pe teren proprietate, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 27 iunie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 4138 din 15.12.2016 eliberat de Primaria Municipiului Iasi;

Avand in vedere cererea nr. 1186546 din 27.11.2017 prin care TRUFIN OSKAR

THOMAS solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, SOSEAUA VOINESTI NR. 29, NUMAR CADASTRAL 154005, intocmit in vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate, persoana fizica.

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 773 din 05.07.2017;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din

data de 20.04.2018.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 74 din 18.04.2018;

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr. 43059 din 02.05.2018 intocmita de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art. 1. (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA VOINESTI NR. 29, NUMAR CADASTRAL 154005, intocmit in vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate, persoana fizica.

(2) Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 2.462,00 mp, detinuta de TRUFIN OSKAR THOMAS conform: act de dezlipire nr. 4.656/04.07.2016;

INDICATORI URBANISTICI:

-    H max = 12,00 m masurat de la CTN la atic, regim de inaltime P+3E;

-    POT max = 40 %;

-    CUT max = 1,08 mp. ADC/mp. teren;

Aliniamentul stradal este la distanta de min. 14,0 m fata de limita de proprietate adiacenta Soselei Iasi Voinest la nord;

Alinierea laterala este urmatoarea: in zona limitei de proprietate din vest, aliniament lateral propus de minim 5,0m fata de limitele strazii Camil Ressu si 3,5 m fata de limita de proprietate est.

Retragerea posterioara este de minim 6,5 m de la limita de proprietate;

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobarii;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate, persoana fizica..

Art.4. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului TRUFIN THOMAS OSKAR si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.5. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

Contrasemneaza pentru legalitate PRESEDINTE DE SEDINTA,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionascu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

22

Pentru

16

împotriva

0

Abțineri

6

Nr. 272 din 27 iunie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 272 din 27 iunie 2018