Hotărârea nr. 271/2018

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MOARA DE VANT, F.N., NUMAR CADASTRAL 156454, 140836, 140837, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice


Municipiul Iasi Consiliul Local

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MOARA DE VANT, F.N., NUMAR CADASTRAL 156454, 140836, 140837 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 27 iunie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 27 din 04.01.2018 eliberat de Primaria Municipiului Iasi;

Avand in vedere cererea nr. 37985 din 17.04.2018 prin care NECHIFOR GABRIEL, CORJAUTANU GHEORGHE, CORJAUTANU ANGELA solicita avizarea si ulterior

aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA MOARA DE VANT FN, NUMAR CADASTRAL 156454, 140836, 140837 intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice.

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 816 din 27.02.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din

data de 20.06.2018.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 98 din 06.06.2018;

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr. 64165 din 21.06.2018 intocmita de

Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente ;

1 / 3 la H.C.L. nr. 271 din 27 iunie 2018

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art. 1. (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA MOARA DE VANT, F.N, NUMAR CADASTRAL 156454, 140836, 140837 intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice.

(2) Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 5.925,00 mp si este detinuta astfel: suprafata de 4675 mp detinuta in baza actului de alipire nr. 934/2017 proprietar Nechifor Gabriel; suprafata de 625 mp detinuta in baza contractului de vanzare cumparare nr. 1282/15.06.2012 proprietar Corjautanu Gheorghe; suprafata de 625 mp detinuta in baza actului de dezmembrare nr. 1280/15.06.2012 proprietar Nechifor Gabriel.

INDICATORI URBANISTICI:

-    H max = 18,00 m de la cota ± 0,00 pana la cornisa, regim de inaltime S+D+P+4E.

-    POT max = 40 %;

-    CUT max = 2,5 mp. ADC/mp. teren;

Amplasarea fata de aliniament se va realiza conform Planulului Urbanistic Zonal

astfel:

Aliniamentele fata de limitele proprietatii vor fi :

- N - 4,00m / 2,00m;

-    E - 4,00m / 2,00m;

-    S - 6,00m / 2,00m;

-    V - 6,00m / 3,00m;

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobarii;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor de construire locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice.

Art.4 In conformitate cu plansa U4 (situatia juridica a terenurilor) terenurile proprietate privata cu destinatia de drum (cale de acces) si daca este cazul retelele edilitare aferente, pot fi preluate in domeniul public al Municipiului Iasi cu acordul proprietarilor.

Art.5 Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor domnul NECHIFOR GABRIEL, domnul CORJAUTANU GHEORGHE, doamna CORJAUTANU ANGELA si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.6. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

Contrasemneaza pentru legalitate PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR

Consilier local, Denisa Liliana Ionascu Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

22

Pentru

16

împotriva

0

Abțineri

6

Nr. 271 din 27 iunie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 271 din 27 iunie 2018