Hotărârea nr. 270/2018

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA STEJAR NR. 111, NUMAR CADASTRAL 157329, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice


Municipiul Iasi Consiliul Local

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA STEJAR NR. 111, NUMAR CADASTRAL 157329 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 27 iunie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 2953 din 05.09.2017 eliberat de Primaria Municipiului Iasi;

Avand in vedere cererea nr. 1160 din 05.01.2018 prin care MIHOCI DAN CRISTIAN SI MIHOCI ELENA CRISTINA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic

Zonal - Iași, STRADA STEJAR NR. 111, NUMAR CADASTRAL 157329 intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice.

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 785 din 15.11.2017;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din

data de 07.02.2018.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 95 din 06.06.2018;

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr. 61940 din 15.06.2018 intocmita de

Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art. 1. (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA STEJAR NR. 111, NUMAR CADASTRAL 157329 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice.

(2) Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 974,00 mp si este detinut in baza contractului de vanzare-cumparare cu incheiere de autentificare nr. 1750 din

14.09.2006.

INDICATORI URBANISTICI:

-    H max = 11,00 m masurat de la CTN la atic/streasina, regim de inaltime D+P+2E;

-    POT max = 30 %;

-    CUT max = 0,54 mp. ADC/mp. teren;

Aliniament stradal : este realizat dinspre strada Stejar - drum existent in partea de sud-vest a amplasamentului. Accesul va avea o latime de minim 7,00.

-    fata de limita de la sud-est - 3,00 m;

- fata de limita de la sud - vest - 5,00m, 39,25 m;

- fata de limita de la nord - vest - 3,00 m;

- fata de limita de la nord - 5,00 m.

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Nu se admite supraetajarea ulterioara a cladirii (cu 20% conform Legii 50/1991), regimul de aliniere se va calcula de la proiectia consolelor la limitele de proprietate.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobarii;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte colective.

Art.4 In conformitate cu plansa U4 (situatia juridica a terenurilor) terenurile proprietate privata cu destinatia de drum (cale de acces) si daca este cazul retelele edilitare aferente, pot fi preluate in domeniul public al Municipiului Iasi cu acordul proprietarilor.

Art.5. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului lasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor domnul MIHOCI DAN CRISTIAN si doamna MIHOCI ELENA CRISTINA si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.6. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

Contrasemneaza pentru legalitate PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR

Consilier local, Denisa Liliana Ionascu Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

22

Pentru

16

împotriva

0

Abțineri

6

Nr. 270 din 27 iunie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 270 din 27 iunie 2018