Hotărârea nr. 27/2018

HOTĂRÂRE privind acceptarea donatiei Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania-Cultul Mozaic constand in imobilul situat in Municipiul Iasi, str. Pacurari nr. 17 si includerea acestuia in proprietatea publica a Municipiului Iasi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind acceptarea donatiei Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania-Cultul Mozaic constand in imobilul situat in Municipiul Iasi, str. Pacurari nr. 17 si includerea acestuia in proprietatea publica a Municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 ianuarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.6182/19.01.2018, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Adresa nr. 36/03.01.2018 a Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania-Cultul Mozaic;

Având în vedere Declaratia notariala, autentificata la Biroul Notarial Crisu Elena Denisa, cu sediul in Bucuresti, Calea Calarasilor nr 51, sector 3, cu nr. 1754/23.11.2017, privind donarea catre Municipiul Iasi a imobilului situat in str. Pacurari nr. 17, proprietatea Federației Comunitatilor Evreiești din Romania - Cultul Mozaic;

Având în vedere Titlul de proprietate nr. 187296/11.06.2014;

Având în vedere Certificatul de mostenitor nr. 630/15.06.1977;

Având în vedere HG 999/27.08.2008 privind recunoasterea Statutului Federatiei

Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic;

1 / 3 la H.C.L. nr. 27 din 30 ianuarie 2018

Având în vedere Sentinta Civila nr. 3428/03.03.2009;

Având în vedere Incheierea 173577/2017 emisa de Oficiul de Cadastru si publicitate Imobiliara Iasi, prin care se intabuleaza imobilul situat in Municipiul Iasi, str. Pacurari nr. 17 cu nr cadastral 158986 UAT Iasi;

Având în vedere prevederile art. 863 din Codul Civil;

Având în vedere HCL 147/2016 privind acceptarea de principiu, de catre Municipiul Iasi, a ofertei de donatie a imobilului (constructie si teren), situat in str. Pacurari nr 17, proprietatea Federației Comunităților Evreiești din Romania - Cultul Mozaic;

Având în vedere HCL 154/2017 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se accepta donatia Federatiei Comunitatilor Evreiești din Romania-Cultul Mozaic, constand in imobilul situat in Iasi, str. Pacurari nr. 17, avand nr cadastral 158986 UAT Iasi, compus din teren in suprafata totala de 1680 mp, tarla 36, parcela 1541/2, si constructie in suprafata construita la sol de 289 mp.

Art.2. Imobilul mentionat la art. 1, completeaza in mod corespunzator inventarul domeniului public al Municipiuli Iasi.

Art.3. Cladirea situata in str. Pacurari nr 17 va avea destinatie de Muzeu al Comunitatii Evreilor din Iasi/ Muzeu al Holocaustului.

Art.4. Imobilul situat in lasi, str. Pacurari nr. 17 va fi preluat pe baza de proces verbal de catre Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat, ulterior fiind predat catre Directia Exploatare Patrimoniu in vederea administrarii.

Art.5. Copie după prezenta hotărîre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași;Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania-Cultul Mozaic si Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.6 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Exploatare Patrimoniu.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana lonașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 27 din 30 ianuarie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 27 din 30 ianuarie 2018