Hotărârea nr. 269/2018

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA GRIGORE URECHE NR. 27, NUMAR CADASTRAL 16688, 16689, 132452, 132452-C1 Intocmit in vederea modificarii PUZ-ului aprobat cu HCL nr. 400 din 29.09.2009 (modificare regim de inaltime), persoana juridica


Municipiul Iasi Consiliul Local

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA GRIGORE URECHE NR. 27, NUMAR CADASTRAL 16688, 16689, 132452, 132452-C1 Intocmit in vederea modificarii PUZ-ului aprobat cu HCL nr. 400 din 29.09.2009 (modificare regim de inaltime), persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 27 iunie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 1002 din 10.04.2017 (valabilitate) eliberat de Primaria Municipiului Iasi;

Avand in vedere cererea nr. 109551 din 01.11.2017 prin care SC HOTEL ORIZONT SRL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita

Protejata - Iași, STRADA GRIGORE URECHE NR. 27, NUMAR CADASTRAL 16688,

16689, 132452, 132452-C1 intocmit in vederea modificarii PUZ-ului aprobat cu HCL nr. 400 din 29.09.2009 (modificare regim de inaltime), persoana juridica.

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 697 din 14.06.2017;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 25.01.2018.

Avand in vedere avizul Unic nr. 4/18.06.2018 ;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 96 din 06.06.2018;

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr. 61941 din 15.06.2018 intocmita de

Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de

constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art. 1. (1) Se aproba Planul Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI,

STRADA GRIGORE URECHE NR. 27, NUMAR CADASTRAL 16688, 16689, 132452, 132452-C1 intocmit in vederea modificarii PUZ-ului aprobat cu HCL nr. 400 din 29.09.2009 (modificare regim de inaltime), persoana juridica.

(2) Suprafata terenului studiat prin PUZ CP este de 2.500,00 mp si este detinuta de SC HOTEL ORIZONT SRL in baza contractului de inchiriere nr. 1750 din 21.03.2006 (act aditional nr. 02. 31.07.2007), sentinta civila nr. 5273/1994, contract de

2 / 4 la H.C.L. nr. 269 din 27 iunie 2018

inchiriere nr. 01 din 21.03.2006 ( act additional nr. 02. 31.07.2007), decizie nr. 3016 din 14.04.2005 emisa de Inalta Curte de Casatie si Justitie, autorizatia de construire nr. 1011 din 25.10.2016.

INDICATORI URBANISTICI:

- H max = 24,50 m de la CTN pana la partea superioara atic, regim de inaltime S+DP+ P+3E+4PE+ 5PE.

- POT max = 60 %;

- CUT max = 3,12 mp.ADC/mp.teren;

Amplasarea fata de aliniament se va realiza conform PUZ astfel:

- Vest: Fatada de terasa Moldova -1,00 m (parter) si pe limita de proprietate etaje;

- Nord: pe limita de proprietate;

- Est: pe limita de proprietate;

- Sud: parter retras cu 0,5 m fata de esplanada pietonala) si etaj (pe limita de proprietate).

Anexa U 02 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobarii;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru modificare PUZ aprobat cu HCL nr. 400 din 29.09.2009 (modificare regim de inaltime).

Art.4. In conformitate cu plansa U4 (situatia juridica a terenurilor) terenurile proprietate privata cu destinatia de drum (cale de acces) si daca este cazul retelele edilitare aferente, pot fi preluate in domeniul public al Municipiului Iasi cu acordul proprietarilor.

Art.5. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului SC HOTEL ORIZONT SRL si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.6. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local,

Florin Adrian Boca


Contrasemneaza pentru legalitate SECRETAR

Denisa Liliana Ionascu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

22

Pentru

16

împotriva

0

Abțineri

6

Nr. 269 din 27 iunie 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 269 din 27 iunie 2018