Hotărârea nr. 268/2018

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 139324, intocmit in vederea construirii unui ansamblu de locuinte colective si functiuni complementare, pe teren proprietate privata, persoana juridica


Municipiul Iasi Consiliul Local

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 139324, intocmit in vederea construirii unui ansamblu de locuinte colective si functiuni complementare, pe teren proprietate privata, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 27 iunie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 3439 din 24.10.2016 eliberat de Primaria municipiului Iasi ;

Avand in vedere cererea nr. 7562 din 23.01.2018 prin care SC STP BUSINESS CONSTRUCT SRL (fosti proprietari IONESCU CONSTANTIN GABRIEL si IONESCU

MIHAIL VALENTIN) solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 139324, intocmit in vederea construirii uni ansamblu de locuinte colective si functiuni complementare, pe teren proprietate privata, persoana juridica;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 766 din 01.08.2017;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din

18.05.2018;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 83 din 06.06.2018;

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr. 58924 din 08.06.2018 intocmita de

Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de

constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal - Iași, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 139324, intocmit in vederea construirii unui ansamblu de locuinte colective si functiuni complementare, pe teren proprietate privata, persoana juridica.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 10892,00 mp, detinut SC STP BUSINESS CONSTRUCT SRL conform actului notarial nr.7289 din 21.09.2017.

Prevederi P.U.Z. / R.L.U.: UTR - LA - locuințe colective si funcțiuni complementare;

Utilizari admise

- locuinte colective si functiuni complementare

- locuinte individuale;

Utilizari permise cu conditii:

- locuinte colective cu spatii comerciale la parter;

Indicatori urbanistici

- POT max = 30 %; CUT max. = 1,5 mp. ADC/mp. teren, Regim de inaltime D+P+2E, Inaltimea maxima 10,5 m masurata de la cota cea mai inalta a terenului natural la cornisa/atic;

Nu se admit majorari ulterioare cu 20% a indicatorilor urbanistici.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT - retragere fata de aliniament

minim 10 m din axul drumului DE 4980 si 5,0 m fata de limita de proprietate; AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE

-    lateral vest - minim 10,0m fata de axul drumului DE 4980/1 si minim 5,0 m fata de limita proprietatii;

-    lateral est - minim 8,5 m fata de limita proprietatii;

AMPLASAREA FATA DE LIMITELE POSTERIOARE ALE PARCELELOR: minim 5,0 m fata de limita proprietatii

Art.2 Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 7 ani de la data aprobarii;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte colective.

Art.4 In conformitate cu Plansa U2' (Proprietate asupra terenurilor), terenurile proprietate privata cu destinatia de drum (cale de acces) si daca este cazul retelele edilitare aferente, pot fi preluate in domeniul public al municipiului Iasi, cu acordul proprietarilor

Art.5. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului lasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului SC STP BUSINESS CONSTRUCT SRL;si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.6. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local,

Florin Adrian Boca


Contrasemneaza pentru legalitate SECRETAR

Denisa Liliana Ionascu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

22

Pentru

16

împotriva

0

Abțineri

6

Nr. 268 din 27 iunie 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 268 din 27 iunie 2018