Hotărârea nr. 267/2018

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA BUZNEA NR. 5-7, NUMAR CADASTRAL 153408, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica


Municipiul Iasi Consiliul Local

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA BUZNEA NR. 5-7, NUMAR CADASTRAL 153408 intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 27 iunie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 1376 din 03.05.2016;

Avand in vedere cererea nr. 5318 din 17.01.2017 prin care S.C. DANCA

CONSTRUCT S.R.L. prin domnul DANCA DANIEL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata - Iași, STRADA BUZNEA NR. 5-7, NUMAR CADASTRAL 153408;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 551 din 28.07.2016;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din

09.06.2017 ;

Avand in vedere avizul Arhitectului SEf nr. 79 din 06.06.2018 ;

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr. 58927 din 08.06.2018 intocmita de

Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal - Iași, STRADA BUZNEA NR. 5-7, NUMAR CADASTRAL 153408, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica.

Suprafata terenului studiat prin PUZ-CP de 620,00 mp, este detinut de S.C. DANCA CONSTRUCT S.R.L. in baza actului de alipire nr.387/08.04.2016, contractului de vanzare - cumpare nr.1520/14.12.2015, contractului de vanzare cumpare nr.1521/14.12.2015, contractului de vanzare cumpare nr.1522/14.12.2015 si contractului de vanzare cumpare

nr.1523/14.12.2015;

Prevederi P.U.Z. - C.P. / R.L.U. propuse: UTR - LC1 locuințe colective;

Indicatori urbanistici:

POT max = 40 %; CUT max. = 2,5 mp. ADC/mp. teren, Regim de inaltime D+P+3E, inaltimea maxima 14,0 m masurata de la cota cea mai inalta a terenului natural la atic;

Amplasarea cladirilor fata de aliniament - retragere fata de aliniament minim 8,0 m din axul strazii Buznea si 3,85 m fata de limita de proprietate;

2 / 3 la H.C.L. nr. 267 din 27 iunie 2018

Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor - minim 2,0 m fata de limita proprietatii laterale si minim 3,0 m fata de limita proprietatii posterioare;

Parcari amplasate in demisol (sistem multiparking);

Utilizari admise:

-    locuinte colective - constructii si amenajarii pentru functiunea de locuire si servici;

Utilizari admise cu conditionari:

-    locuinte colective, anexe, servicii: functiuni comerciale, birouri, servicii profesionale cu conditia sa nu afecteze linistea, securitatea si salubritatea zonei;

Anexa U2 plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii.

Art.3. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului S.C. DANCA CONSTRUCT S.R.L. si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.5. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local,

Florin Adrian Boca


Contrasemneaza pentru legalitate SECRETAR

Denisa Liliana Ionascu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

22

Pentru

16

împotriva

0

Abțineri

6

Nr. 267 din 27 iunie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 267 din 27 iunie 2018