Hotărârea nr. 266/2018

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MOARA DE VANT NR. 143E, NUMAR CADASTRAL 146271, intocmit in vederea modificarii PUZ-ului initial aprobat cu H.C.L. nr. 246/26.05.2008 (partea de utilizari admise) - pentru construire locuinte colective pe teren proprietate si imprejmuire cu respectarea POT, CUT si H maxim din PUZ initial, pe teren proprietate privata, persoana fizica


Municipiul Iasi Consiliul Local

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MOARA DE VANT NR. 143E, NUMAR CADASTRAL 146271 intocmit in vederea modificarii PUZ-ului initial aprobat cu H.C.L. nr. 246/26.05.2008

(partea de utilizari admise) - pentru construire locuinte colective pe teren proprietate si imprejmuire cu respectarea POT, CUT si H maxim din PUZ initial, pe teren proprietate privata, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 27 iunie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 4330 din 30.12.2016 eliberat de Primaria Municipiului Iasi ;

Avand in vedere cererea nr. 47350 din 05.05.2017 prin care domnul BENCHEA

FABIAN solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA

MOARA DE VANT NR. 143E, NUMAR CADASTRAL 146271, intocmit in vederea modificarii PUZ-ului initial aprobat cu H.C.L. nr. 246/26.05.2008 (partea de utilizari admise) - pentru construire locuinte colective pe teren proprietate si imprejmuire cu respectarea POT, CUT si H maxim din PUZ initial;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 634 din 20.02.2017;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 31.10.2018.

Avand in vedere avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local Iasi nr.2 din 21.05.2018

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 81 din 06.06.2018 ;

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr. 58930 din 08.06.2018 intocmita de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, STRADA MOARA DE VANT NR. 143E, NUMAR CADASTRAL 146271, intocmit in vederea modificarii PUZ-ului initial aprobat cu H.C.L. nr. 246/26.05.2008 (partea de utilizari admise) - pentru construire

locuinte colective pe teren proprietate si imprejmuire cu respectarea POT, CUT si H maxim din PUZ initial, pe teren proprietate privata, persoana fizica.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 650,00 mp detinut de domnul BENCHEA FABIAN conform actului de dezmembrare nr. 125/24.01.2014, actului de alipire

nr. 2516/16.12.2013 si contractului de vanzare nr. 2127/07.10.2013.

Prevederi PUZ - RLU: UTR: L - locuințe colective;

POT max = 35%; CUT max = 1,05 mp. ADC/mp. teren;

Regim de construire: S+P+2E (H maxim = 9,0 m masurat de la CTN la cornisa); Amplasarea cladirilor fata de aliniament - retragere fata de aliniament minim 9,50 m din axul caii de acces (NC 120184) si 5,00 m fata de limita de proprietate;

Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor - minim 2,0 m si respectiv 3,0 m (lateral vest) fata de limita proprietatii laterale si minim 3,0 m fata de limita proprietatii posterioare;

Parcari amplasate in subsolul cladirii:

Utilizari admise:

-    locuinte colective cu regim de construire discontinuu;

Utilizari admise cu conditionari:

-    locuinte individuale izolate sau cuplate;

-    functiuni comerciale si servicii profesionale cu conditia sa nu afecteze linistea, securitatea si salubritatea zonei;

Anexa U2 plansa de reglementari urbanistice face parte integranta sin prezenta

hotarare;

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construirea de locuinte colective.

Art.4 In conformitate cu Plansa U4 (Proprietate asupra terenurilor), terenurile proprietate privata cu destinatia de drum (cale de acces) si daca este cazul retelele edilitare aferente, pot fi preluate in domeniul public al municipiului Iasi, cu acordul proprietarilor.

Art.5. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului lasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului domnul BENCHEA FABIAN si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.6. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local,

Florin Adrian Boca


Contrasemneaza pentru legalitate SECRETAR

Denisa Liliana Ionascu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

22

Pentru

16

împotriva

0

Abțineri

6

Nr. 266 din 27 iunie 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 266 din 27 iunie 2018