Hotărârea nr. 265/2018

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA RANDUNICA NR. 6, NUMAR CADASTRAL 140092, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoane fizice


Municipiul Iasi Consiliul Local

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA RANDUNICA NR. 6, NUMAR CADASTRAL 140092

Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 27 iunie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 1083 din 09.04.2015 si certificatul de urbanism nr. 4172 din 29.11.2017;

Avand in vedere cererea nr. 104673 din 10.11.2015 prin care domnul LUPU

GHEORGHE SIMION si doamna LUPU ANCA solicita avizarea si ulterior aprobarea

Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA RÂNDUNICA NR. 6, NUMAR CADASTRAL 140092, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoane fizice;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 424 din 23.09.2015;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din

13.10.2017;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 45 din 09.03.2018;

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr. 27050 din 16.03.2018 intocmita de

Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, STRADA RÂNDUNICA NR. 6, NUMAR CADASTRAL 140092, intocmit in vederea construirii de locuinte colective si functiuni complementare pe teren proprietate privata persoane fizice.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 415,0 mp, conform contractului de vanzare nr. 1468/16.06.2014 este detinut de domnul LUPU GHEORGHE SIMION si doamna LUPU ANCA;

Prevederi P.U.Z. / R.L.U.: UTR - LCc - locuințe colective mici si mijlocii cu functiuni complementare;

Utilizari admise: - locuinte colective si functiuni complementare

Utilizari permise cu conditii: - functiuni comerciale si servicii profesionale cu conditia ca acestea sa nu afecteze linistea, securitatea si salubritatea zonei;

Indicatori urbanistici: POT max = 40 %; CUT max. = 1,08 mp. ADC/mp. teren, Regim de inaltime D+P+2E, Inaltimea maxima 12,0 m masurata de la cota cea mai inalta a terenului natural la cornisa/atic;

2 / 3 la H.C.L. nr. 265 din 27 iunie 2018

Amplasarea cladirilor fata de aliniament - retragere fata de aliniament minim 8,0 m din axul strazii Randunica si 4,0 m fata de limita de proprietate;

Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale - retragere la 2,0 m fata de limita proprietatii;

Amplasarea fata de limitele posterioare ale parcelelor: minim 2,0m fata de limita proprietatii

Anexa U2 plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii;

Art.3. Autorizatia de construire si receptia la finalul lucrarilor vor urmari respectarea proiectului propus - respectiv parcarile subterane in sistem multipark.

Art.4. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta individuala.

Art.5. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului domnului Lupu Gheorghe Simion si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.6. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

Contrasemneaza pentru legalitate PRESEDINTE DE SEDINTA,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionascu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

22

Pentru

16

împotriva

0

Abțineri

6

Nr. 265 din 27 iunie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 265 din 27 iunie 2018