Hotărârea nr. 264/2018

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MANTA ROSIE NR.8, NUMAR CADASTRAL 136060, intocmit in vederea construirii unei locuinte, pe teren proprietate privata, persoana juridica


Municipiul Iasi Consiliul Local

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MANTA ROSIE NR.8, NUMAR CADASTRAL 136060, intocmit in vederea construirii unei locuinte, pe teren proprietate privata, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 27 iunie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 2582 din 17.08.2016 eliberat de Primaria municipiului Iasi ;

Avand in vedere cererea nr. 52688 din 18.05.2017 si cererea nr. 40076 din 23.04.2018 prin care SC ANDRINELU SRL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului

Urbanistic Zonal - Iași, STRADA MANTA ROSIE NR.8, NUMAR CADASTRAL 136060, intocmit in vederea construirii unei locuinte colective, pe teren proprietate privata, persoana juridica;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 583 din 23.11.2016;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 21/PUZ/2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din

14.11.2017;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 78 din 18.04.2018;

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr.52545 din 22.05.2018 intocmita de

Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

1 / 3 la H.C.L. nr. 264 din 27 iunie 2018

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, STRADA MANTA ROSIE NR.8, NUMAR CADASTRAL 136060, intocmit in vederea construirii unei locuinte colective, pe teren proprietate privata, persoana juridica.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 414,0 mp (din acte) 441,00 mp (masurat) detinut de S.C. ANDRINELU S.R.L. conform contractului de vanzare cumparare nr.1562/27.06.2001.

Prevederi P.U.Z. / R.L.U.: UTR - La - locuințe individuale si colective mici si mijlocii;

Utilizari admise

-    locuinte individuale si locuinte colective mici si mijlocii;

-    servicii de interes general: profesionale, colective si personale;

Utilizari permise cu conditii:

-    spatii comerciale, locuinte de serviciu si birouri;

Indicatori urbanistici

- POT max = 45 %; CUT max. = 1,8 mp. ADC/mp. teren, Regim de inaltime S+P+3E, Inaltimea maxima 15,0 m masurata de la cota cea mai inalta a terenului natural la cornisa si inaltimea maxima 17,0 m la coama;

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT - retragere fata de aliniament minim 10,25m din axul strazii Manta Rosie si 4,0m fata de limita de proprietate;

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR - minim 3,0m fata de limita proprietatii laterale si minim 3,0m fata de limita proprietatii posterioare.

Anexa U2 plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico-edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta colectiva.

Art.4. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului SC ANDRINELU SRL si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.5. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

Contrasemneaza pentru legalitate PRESEDINTE DE SEDINTA,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionascu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

21

Pentru

16

împotriva

0

Abțineri

5

Nr. 264 din 30 mai 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 264 din 27 iunie 2018