Hotărârea nr. 263/2018

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PANTELIMON HALIPA NR. 1, NUMAR CADASTRAL 127716 Intocmit in vederea construirii unui ansamblu rezidential si functiuni complementare (birouri, comert, spatii pentru servicii etc), parcaj subteran, amenajari exterioare, persoana juridica


Municipiul Iasi Consiliul Local

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PANTELIMON HALIPA NR. 1, NUMAR CADASTRAL 127716 Intocmit in vederea construirii unui ansamblu rezidential si functiuni complementare (birouri, comert, spatii pentru servicii etc), parcaj subteran, amenajari exterioare, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 27 iunie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 2992 din 11.09.2017 eliberat de Primaria Municipiului Iasi;

Avand in vedere cererea nr. 40630 din 24.04.2018 prin care SC CONEST SA

solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA PANTELIMON HALIPA NR. 1, NUMAR CADASTRAL 127716, intocmit in vederea construirii unui ansamblu rezidential si functiuni complementare (birouri, comert, spatii pentru servicii etc), parcaj subteran, amenajari exterioare , persoana juridica.

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 820 din 27.02.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din

data de 14.05.2018.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 90 din 06.06.2018 ;

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr. 59035/08.06.2018 intocmita de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art. 1. (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA PANTELIMON HALIPA NR. 1, NUMAR CADASTRAL 127716 intocmit in vederea construirii unui ansamblu rezidential si functiuni complementare (birouri, comert, spatii pentru servicii etc), parcaj subteran, amenajari exterioare , persoana juridica.

(2) Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 2.477,00 mp, detinut de SC CONEST SA conform: act de vanzare cumparare 4568 din 26.10.1996, act de vanzare cumparare nr. 4899 din 17.12.1996 ;

INDICATORI URBANISTICI:

•    H max = 40,00 m masurat de la CTN la atic/streasina, regim de inaltime S+D+P+M+10E;

•    POT max = 60 %;

•    CUT max = 4,00 mp. ADC/mp. teren;

Aliniament stradal : minim 7,00m fata limita de proprietate, 16,50m pana in axul str. Pantelimon Halipa;

Alinierea constructiei - 7,00 m fata de limitele laterale;

Alinierea construcției - 7,00 m fata de limita posterioara.

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 7 ani de la data aprobarii;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire ansamblu rezidential si functiuni complementare (birouri, comert, spatii pentru servicii etc), parcaj subteran, amenajari exterioare, persoana juridica.

Art.4 In conformitate cu plansa U4 (situatia juridica a terenurilor) terenurile proprietate privata cu destinatia de drum (cale de acces) si daca este cazul retelele edilitare aferente, pot fi preluate in domeniul public al Municipiului Iasi cu acordul proprietarilor.

Art.5. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului SC CONEST SA si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.6. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

Contrasemneaza pentru legalitate PRESEDINTE DE SEDINTA,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionascu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

21

Pentru

16

împotriva

0

Abțineri

5

Nr. 263 din 23 iunie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 263 din 27 iunie 2018