Hotărârea nr. 261/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii contractului de testare servicii cu „Vodafone Romania SA”pentru implementarea unui proiect pilot de WI-FI CONNECTIVITY – MANAGED HOTSPOT


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii contractului de testare servicii cu „Vodafone Romania

SA”pentru implementarea unui proiect pilot de WI-FI CONNECTIVITY - MANAGED HOTSPOT

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Iunie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare;

Având în vedere condițiile contractului de testare servicii dintre Primăria Municipiului Iași și „Vodafone Romania SA”;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă încheierea contractului de testare servicii cu „Vodafone Romania SA” pentru implementarea unui proiect pilot de WI-FI CONNECTIVITY - MANAGED HOTSPOT.

Art.2: Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Iași în vederea semnării acordului de parteneriat.

Art.3: Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarului Municipiului Iași prin aparatul de specialitate.

Art.4: Hotărârea intră în vigoare conform art. 49, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată.

Art.5: Copie după prezenta hotărâre se va comunica:Primarului Municipiului Iași; Direcției Juridice , Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare si Instituției Prefectului - județul Iași.

Art.6 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare si Directia Juridică.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 261 din 27 Iunie 2018

Contract de testare servicii

Intre:

Vodafone Romania S.A., persoana juridica romana, cu sediul social în Str. Barbu Văcărescu nr. 201, Clădirea Globalworth Tower, sector 2, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9852/1996, CUI 8971726, cont bancar RO79 INGB 0001 0081 5834, deschis la ING BANK, reprezentata prin Catalin Chirita denumita in continuare “Vodafone Romania”

Primaria Municipiului Iași, in calitate de Client, cu sediul in lasi, B-dul. Ștefan cel Mare Și Sfânt, nr. 11, avand cod unic de inregistrare 4541580, reprezentata prin dl Catalin Boghiu in calitate de Director Tehnic, denumita in continuare Beneficiar,

denumite impreuna « Partile » si separat « Partea ».

Intrucat,

-    Furnizorul doreste sa ofere serviciul definit in Anexa 1;

-    Beneficiarul doreste sa evalueze serviciul oferit de furnizor cu documentatia aferenta (denumite “Produse de testat”), asa cum sunt definite in Anexa 1;

-    Furnizorul este de acord sa furnizeze, sa instaleze, sa puna in functiune si integreze serviciul de testat, pentru o durata limitata, cu titlu de gratuit, respectiv sa presteze gratuit Serviciul in scopul evaluarii de catre Beneficiar a acestuia.

Partile convin astfel:

Art. 1 SCOPUL TESTARII

1.1.    Testarea serviciului se va efectua de catre Beneficiar prin intermediul platformei puse la dispozitie de catre Furnizor, in vederea evaluarii serviciului si a prospectarii achizitionarii serviciului comercial.

1.2.    Serviciile de testare vor fi furnizate de Furnizor Beneficiarului pe o durata de 60 zile.

1.3.    Pe Perioada de Testare, Furnizorul ofera servicii de suport necesare si aloca un specialist de operatiuni, care va activa ca unicul punct de contact cu organizatia Furnizorului, in scopul sprijinirii evaluarii de catre Beneficiar a Serviciului pe durata Perioadei de Testare. In cazul in care Beneficiarul are deja un specialist de cont alocat de catre Vodafone, acesta va fi si unicul punct de contact pentru serviciile testate.

1.4.    Programul de lucru al echipei de suport este de Luni pana vineri de la 9:00 la 18:00. Pentru urgente care survin in afara acestui program, precum si in weekend, suportul va fi asigurat de catre serviciul de relatii clienti pentru companii, *221. Programul de lucru este de luni pana vineri 8:00-22:00, sambata si duminica 8:00-18:00

1.5. Instalare si testare

1.5.1. In scopul derularii prezentului contract, Furnizorul va pune la dispozitia Beneficiarului urmatoarele:

- Acces la Serviciu prin internediul platformei de rulare a acestuia.

- Va efectua activarea conturilor de user

- Va asigura suportul tehnic necesar utilizarii serviciului

- Va asigura montarea AP-urilor conform proiectului/ofertei tehnice.

1.5.2. In scopul derularii prezentului contract, Beneficiarul se obliga sa asigure - Asignarea unui IT/IS Manager in vederea derularii operatiunilor ce fac obiectul prezentului

contract.

- Cerintele de sistem conform Anexei 3

- Din partea utilizatorului final, acordul in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal ale acestuia cu ocazia furnizarii serviciului.

2. GARANTII SI RASPUNDERI

2.1 Sa furnizeze serviciul conform cu functionalitatile specificate in Anexa 1, in locatia stabilita de comun acord impreuna cu Beneficiarul.

2.2. Serviciul oferit de catre Furnizor in baza prezentului contract are exclusiv scopul de a furniza

Beneficiarului o modalitate de evaluare a Serviciului si/sau a funcționalităților acestuia.

Drept urmare Serviciul este oferit Beneficiarului "ca atare”, in limitele prezentului Contract, Furnizorul declinand și excluzand orice garantii, declaratii, conditii de calitate de orice fel, sau cu privire la pretabilitatea serviciului pentru un anumit scop oricare ar fi acesta.

2.2    Clientul declara că isi asuma in mod exclusiv responsabilitate privind protejarea datelor aflate in sistemele si terminalele sale conectate la platforma serviciului pe durata evaluarii serviciului.

2.3    Furnizorul nu va fi răspunzătoar ca urmare a furnizarii Serviciului conform prezentului contract, față de Beneficiar, pentru (dar fara se limita la), orice despăgubire, rambursare sau daune directe sau indirecte, din cauza de pierderi de profit efectiv sau potențial, pierderi de venituri, pierderi de cifra de afaceri realizata, pierderi de cifra de vanzari, pierderea sau deteriorarea reputației, pierderea contractelor sau a clienților, sau pentru daune ale datelor stocate sau ale programelor informatice.

3. OBLIGATIILE PARTILOR

3.1. Obligatiile Beneficiarului pe durata prezentului contract sunt:

-Sa urmeze instructiunile de utilizare transmise de Furnizor cuprinse in materialul de suport sau furnizate, telefonic si/sau pe Email.

-Sa asigneze o persoana de contact specializata in zona de resposabilitate interna IT/IS care sa interactioneze cu furnizorul pe durata prezentului contract.

3.2 Obligatiile Furnizorului pe durata prezentului contract sunt:

-Sa furnizeze serviciul conform cu functionalitatile specificate in Anexa 1. Nu constitue o incalacare a prezentului articol si este acceptabila, orice incetare a furnizarii serviciului, notificata de Furnizor datorata operatiunilor de upgrade, mentenanta, sau testare a platformei tehnice pe care functioneaza serviciul;

-Sa permita accesul Beneficiarului la platforma serviciului;

-Sa activeze conturile Beneficiarului;

-Sa ofere suportul tehnic necesar evaluarii telefonic si/sau pe Email.

4. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA. LICENTA DE UTILIZARE SOFTWARE

4.1. Declaratii si garantii privind drepturile de proprietate intelectuala si/sau industriala.

4.1.1. Furnizorul declara pe propria sa raspundere ca este titularul sau ca detine drepturile si / sau folosinta netulburata asupra tuturor brevetelor, marcilor, machetelor, drepturilor de autor, desenelor inregistrate si a altor drepturi de proprietate intelectuala si industriala necesare executarii prezentului contract si corespunzatoare tuturor Produselor de testare furnizate Beneficiarului, precum si toate licentele de utilizare de utilizare a programelor software pentru care Furnizorul acorda Beneficiarului licenta de utilizare, si declara, de asemenea, ca drepturile susmentionate sunt valabil inregistrate in registrele publice corespunzatoare. Tot astfel, Furnizorul declara ca, in prezent, nu exista niciun proces intentat sau o pretentie ridicata de vreun tert, avand ca obiect drepturile si / sau folosinta mentionate mai sus. In consecinta, Furnizorul se obliga sa despagubeasca Beneficiarul pentru orice suma agreata sau stabilita de instanta, pe care Beneficiarul a fost obligat s-o plateasca unor terte parti ca urmare a unui fals in declaratiile date mai sus de Furnizor.

4.1.2. Orice drept de proprietate sau interes sau orice alte drepturi de proprietate intelectuala (“DPI”) subzistand in produsele de testare raman drepturile Furnizorului. Nicio dispozitie din prezentul Contract nu se va interpreta ca facand referire la transferarea, cesionarea sau renuntarea de catre Furnizor a vreunuia din aceste drepturi de proprietate intelectuala, iar Beneficiarul se obliga sa nu inregistreze, sa cauzeze inregistrarea sau sa incerce sa inregistreze brevetele, desenele industriale sau alte DPI ale Furnizorului, in numele sau, si sa nu pretinda niciun fel de drepturi sau interese in legatura cu drepturile de autor ale Furnizorului

4.2. Prezenta clauza 4 ramane valabila si dupa rezilierea sau expirarea indiferent de motiv a prezentului Contract.

5. INDEPENDENTA PARTILOR

5.1. Este obligatia specifica si exclusiva a Furnizorului sa indeplineasca toate obligatiile legale ce ii revin si in special cele care vizeaza forta de munca si obligatiile fiscale, atat in nume propriu cat si in numele personalului in subordinea sa.

5.2. In acest sens, Partile convin in mod expres ca prezentul Contract nu instituie niciun fel de asociere sau relatie de dependenta intre ele, astfel ca fiecare este si va fi absolut independenta si autonoma, iar Beneficiarul nu raspunde in niciun fel, nici macar in subsidiar, de obligatiile pe care Furnizorul si le asuma fata de terti si, in special, fata de personalul din subordinea Furnizorului.

6. REZILIERE INCETARE

6.1. Partile pot rezilia prezentul Contract in orice moment, de jure si fara a fi necesara acordarea unui termen de gratie, interventia instantei de judecata sau vreo alta formalitate, fara nici un cost pentru sine, indiferent de motiv, spre exemplu, dar fara limitare la, in urmatoarele cazuri:

a) Produsele/ serviciile testate au indeplinit scopul stabilit in comun de catre parti, sau

b) Una din parti nu isi indeplineste obiectivele interne.

6.2. Partile pot inceta oricand pe durata sa prezentul contract, printr-o notificare scrisa adresata celeilalte particu minim 5 zile inainte de incetarea contractului fara plata de daune interese.

7. LICENTA SI PROPRIETATEA ASUPRA REZULTATELOR

7.1. Toate ideile, conceptele, tehnologiile sau tehnicile detinute in proprietate de Beneficiar inainte de prezentul Contract, si toate drepturile de proprietate intelectuala aferente acestora, sunt si raman proprietatea Beneficiarului. Toate ideile, conceptele, tehnologiile sau tehnicile detinute in proprietate de Furnizor inainte de prezentul Contract, si toate drepturile de proprietate intelectuala aferente acestora, sunt si raman proprietatea Furnizorului.

7.2. Partile sunt de acord ca Rezultatele Evaluarii (evaluate conform Anexei 2) sa fie proprietatea Furnizorului si Beneficiarului

7.3. Prezenta clauza 7 ramane valabila si dupa rezilierea sau expirarea indiferent de motiv a prezentului Contract.

7.4. Beneficiarul are dreptul sa foloseasca rezultatele Evaluarii generate din prezentul Contract numai in interesul Afiliatilor sau al actionarilor sai, avand obligativitatea pastrarii confidentialitatii cu privire la rezultatul evaluarii sau cu privire la prevederile prezentului contract or a operatiunilor desfasurate in baza prezentului contract fata de terti.

Prevederile prezentului articol se completeaza cu prevederile contractului de confidentialitate semnat intre parti.

8. FORTA MAJORA

8.1.Daca oricare din Parti este impiedicata sa-si onoreze obligatiile contractuale cauzate de evenimente neprevazute cum ar fi incendiu, explozie, dezastre naturale, razboi, inundatie, miscari sociale, inexistenta furniturilor sau resurselor de energie, avarii in reteaua de alimentare cu curent, defectarea utilajelor, dificultati legate de forta de munca, inclusiv, dar nu numai, greve, pichetari sau boicot, sau de alte evenimente de orice alta natura care survin independent de vointa Partii care invoca forta majora, atunci Partea respectiva va fi scutita de indeplinirea obligatiilor contractuale pe durata evenimentului, plus inca o perioada aditionala rezonabila si necesara , care sa permita Partii sa-si reia activitatea. Neindeplinirea obligatiilor din cauze de forta majora nu constituie o incalcare materiala a prezentului Contract.

9. ALTE CLAUZE

9.1. Notificari

9.1.1. In scopul notificarilor prevazute in prezentul Contract, datele de contact ale Partilor sunt urmatoarele:

Furnizor: S.C. Vodafone România S.A.

Manager de cont: Catalin Chirita

o Telefon: 0726115387

o Adresa de email: catalin.chirita@vodafone.com Specialist de cont servicii fixe: Cosmin Nechita

o

o

Telefon: 0372022333

Adresa de email: Cosmin.Nechita@vodafone.com

Beneficiar: Primaria Municipiului Iasi

o

Adresa: Iasi, Bd. Stefan Cel Mare si Sfant, jud Iasi

o

Persoana de contact: ________________

o

IT/IS Manager

o

Telefon: _________________

o

Adresa de email: ___________________

o

Informatii pentru crearea cont serviciu de testat:

•    Nume de utilizator: ______________

•    Parola: _________________

sau alte detalii pe care Partile sunt obligate sa si le comunice reciproc in termen de 5 (cinci) zile lucratoare inainte de expedierea notificarii, sub sanctiunea considerarii valabile a comunicarii efectuate la vechiul punct de contact.

9.1.2.    Notificarile se vor trimite cu posta recomandata cu confirmare de primire si vor fi considerate primite la data scrisa pe confirmarea de primire, sau prin fax, caz in care vor fi considerate primite la data scrisa pe raportul de confirmare a expedierii generat de aparatul fax al partii expeditoare.

9.2.    Prezentul Contract poate fi amendat, modificat, revizuit total sau partial numai prin acte aditionale scrise si semnate de ambele Parti.

9.3.    Prezentul Contract constituie unicul acord intre Parti avand obiectul mentionat mai sus si inlocuieste toate acordurile, intelegerile si contractele anterioare scrise sau verbale existente intre Parti avand obiectul mentionat aici.

9.4.    Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre Partii si va ramane in vigoare pe durata Perioadei de testare de 60 de zile. Partile pot insa decide sa prelungeasca Contractul peste Durata Initiala, prin semnarea unui act additional la prezentul contract.

9.5.    Daca obiectul Contractului implica accesul Furnizorului la date de natura personala continute in fisiere proprietatea Beneficiarului, informatiile respective vor fi tratate conform instructiunilor primite de la Beneficiar si nu vor fi folosite pentru alte activitati sau in alte scopuri decat cele prevazute in prezentul Contract.

9.6.    Prezentul Contract este guvernat de legea romana. Orice disputa sau controversa decurgand din sau in legatura cu Contractul, care nu se solutioneaza amiabil intre Parti, va fi inaintata Curtii de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie din Romania, care se va pronunta conform regulilor sale proprii.

10. ANEXE

ANEXA 1 - Descrierea Produsului care va fi testat ANEXA 2 - Rezultatele Testarii Produsului

Municipiul Iași Primar,

Mihai Chirica


Vodafone Romania S.A.

Data:....................

Semnatura:.......................


Director General D.G.E.F.P.L.,

Maria Apetroaei

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului

Director General,

Cătălin Ionel Boghiu

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului

Director Executiv Dir. Juridică

Cristina Daniela Oțeleanu

5

Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea asupra legalității

Șef Serviciu Legislație, Metodologie și Avize Legalitate, Mihaela Pintilie

Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea asupra legalității

Director Executiv

Viorica Bostan

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea acestui înscris oficial

ANEXA 1 - Descrierea Produsului care va fi testat

Beneficii pentru afacere:

•    Satisfacția clientilor - intampinarea asteptarii clientilor finali de acces la Internet prin WiFi in locatiile publice dar si potentialul de transformare a experientei clientului in locatie (mesaje targetate in functie de persoana si locatie, informatii si comentarii despre produse, etc)

•    Colectarea si raportarea datelor privind clientii - prin capabilitati de raportare avansate, compania poate avea acces la:

-    comportamentul clientului final atunci cand se afla in locatia sa (domeniile de interes, cele mai vizitate site-uri web, produsele competitorilor pe care vizitatorii le au in vedere)

-    alte date valoroase despre vizitatori (tipuri de dispozitive mobile folosite, timpul petrecut in magazine, tiparul de revenire in magazin)

-    date de identificare a clientilor (email, nume de telefon), acolo unde clientul este operator de date cu caracter personal

•    Instrumente de comunicare cu clientii precum si promovare in locatii - folosind serverul de publicitate incorporat, companiile pot defini campanii de publicitate catre vizitatorul final

•    Introducerea de politici BYOD pentru angajatii proprii - reteaua de acces Wi-Fi poate fi configurata si pentru accesul securizat al angajatilor proprii la sistemele interne ale companiei

•    Evitarea investitiilor costisitoate - Vodafone instalateaza, administreaza si pune la dispozitia companiilor, sub forma de serviciu, toata infrastructura necesara pentru accesul la Internet al vizitatorilor

•    Scalabilitate si flexibilitate crescuta - datorita platformei cloud si a arhitecturii modulare, companiile beneficiaza de un serviciu scalabil si flexibil

Livrat peste conexiuni Vodafone. In cazul utilizarii service gateway, conexiunea la Internet este

centralizata.

S ervice Gateway dedicat per

client.

Componenta de acoperiere Wi-Fi:

Componenta de acoperire Wi-Fi e intre utilizator si restul de functiot obligatorie.


Optiunile de conectarea Wi-Fi

•    Infrastructura Wi-Fi existenta - in cazul in care exista infrastructura Wi-Fi in locațiile clientului, aceasta poate fi folosita pentru a livra functionalitatile oferite de Service Gateway

•    CPE cu modul Wi-Fi - pentru locatii mici, cu un numar de utilizatori simultani redus (precum cafenelele din benzinarii)

•    Infrastructura Wi-Fi completa - in cazul locatiilor mari cu numar de utilizatori simultani ridicat sau atunci cand infrastructura Wi-Fi este un serviciu critic


Managed Hotspot poate fi livrat pe orice tip de conectivitate, fara cerinte speciale in privinta QoS. Tipul de conexiune va fi ales in functie de cerintele de banda sau de alte aplicatii care folosesc acelasi last mile:

•    HSPA (LTE daca este disponibil) - solutie cu un cost redus si usor de instalat dar cu limitari din punctul de vedere al latimii de banda. Poate fi folosit in conjunctie cu CPE cu modul Wi-Fi

•    Fibra Optica - optiunea cea mai buna, atat in ce priveste capacitatea de transport ca si a optiunilor de QoS disponibile; poate suporta usor si alte servicii (VPN, Internet, Voce Fixa)

•    Microunde - last mile scalabil, care suporta servicii multiple dar costisitor

Redspot Service Gateway

Platforma de prelucrarea a traficului (service gateway) este o platforma software cloud-based, localizata complet in centrul de date Vodafone, care livreaza functionalitatile unice ale serviciului Managed Hotspot

Customer portal

•    Landing page - disponibila atat in varianta desktop cat si mobile. Pagina poate fi customizata printr-un portal de administrare.

•    Inregistrarea/Autentificare vizitatorilor - Email/Parola cu sau fara self-registration, SMS, Click through, Bulk PIN

COMPANY LOGO

Bifând

casuta si apasand butonul Conectare declarați ca sunteti de acord cu Termeni si Condiții si va puteti conecta la Internet.


Company Name

Welcome to the Company Name WiFi HotSpot


DETALII


CONECTARE


Termeni si Condiții


Functionalitati de control a experientei vizitatorilor


Controlul benzii utilizate per client sau per locatie Timer de limitare a sesiunii

Functionalitati de securitate


Platforma poate restrictiona accesul al resursele cu potential periculos sau nedorit bazat pe URL

Restrictii bazate pe Protocol sau Port

Lista alba (dupa autentificare utilizatorii au acces numai la anumite domenii)

Lista neagra (filtrarea traficului HTTP pe baza unor liste predefinite si configurabile)

Lista de adrese IP accesibile permanent (“walled garden”)


URL Filtering

Save Condgurabon

C*t*gory

Doovain»

URLi

Cxpr**»lon*

Olackhst    1

1

aboftaon

m

>19

2

•4»

2*702

1114

»4wM

•73071

316099

-

•ggr«»Mv«

433

•4

•*co*»o4

10914

1506

•atiapyw*'*

35

52

7471

2099

53

mart

2691

3*

n

54

matwar.

31411*

2499

3

B

manga

520

213

50

marhaOngwara

191

2

o

57

n>»<JKal

115073

• 1047

5*

m» «4 adun

131

5

B

Functionalitati de raportare


•    Numarul de utilizatori per locatie, sau per retea

•    Datele capturate de la clienti (email, numar telefon) - in functie de metoda de autentificare

•    Utilizarea totala per locatie sau retea (volum si latime de banda)

•    Utilizatorii care consuma cele mai multe resurse

•    Tipul de dispozitive utilizate

•    Cele mai accesate pagini web

•    Cele mai utilizate aplicatii Lista utilizatori


Search

Showing page 12 of 21 : « <    10 11 12 13 14 >    »

User (Email/Phone/MAC)    1 Full Name 1

MAC Address

Register Date

Last Log in

I Sessions 1

276

54 35 30 2A8E 90

54 35:30 2A:8E:9O

2015-02-09 10:17:44

2015-02-09 11:17:48

2

277

C8 EO EB 83 50:69

C8 E0 E8 83 50 69

2015-02-09 11:05:37

2015-04-03 13:43 47

281

278

00:08 22 7C 87:00

00 08:22:7C 87:00

2015 02 09 11:36:05

2015 02 09 12:36 05

1

279

00 08 22 1E 8B 1A

00 08 22 1E8B 1A

2015-02-09 11:58 00

2015-02-09 12 58 02

1

280

04 48 9A.F3 MBC

04 48 9A.F3 AA.BC

2015-02-09 13:34:06

2015-03-03 12:43:33

21

281

00 08 22 22 5A 29

00:08:2222 5A29

2015-02-09 13:50:36

2015-02-09 14:50 39

1

282

00:66 48 82 E9 E9

00 66:48 82 E9 E9

2015-02-09 14:40:01

2015-03-04 13:14 15

23

283

00 08 22 3C DD 36

OO 08 22 :3C OD 36

2015-02-09 14 40 26

2015-02-09 15 40 29

1

284

CO EE FB 25 F9.C4

CO EE FB 25 F9 C4

2015-02-09 20:29:42

2015-02-09 21:29:43

1

285

10083 13

2015-02-10 07:24:42

2015-02-10 08 24 44

1

286

10 0 93 52

2015-02-10 07:43:28

2015-02-10 08 43 30

1

287

DO 59 E4 4E 09 36

D0 59 E4 4E 09 36

2015-02-10 08 54 13

2015-02-10 09 54 19

2

288

88 98 F7 C8 30 E5

88 98 F7 C8 30 E5

2015-02-10 08:58:12

2015-02-10 09 58 13

1

289

3C D0 F8 54 AD OB

3C D0 F8 54 AD 0B

2015-02-10 09 23 19

2015-02-10 17 49 25

8

290

10 0 93 63

2015-02-10 11:06:12

2015-02-10 11:06 12

1

Showing page 12 ol 21 : <<    < 1O 11 12 13 14    >    »

Expoil Users Nsl as CSV

Controlul experientei utilizatorilor

S Durata configurabila a sesiunii de lucru

S Setare interval de “time-out” (dupa cat timp un utilizator se poate loga din nou)

S Limitarea latimii de banda la nivel de locatie si/sau utilizator S Limitarea numarului de sesiuni concurente pentru un utilizator S Limitarea numarului de sesiuni per locatie sau instanta

S Autologin pentru utilizatorii care revin in locatie in termen de X zile (configurabil din interfata)

S Activare/dezactivare individuala a conturilor de utilizator S Inchidere manuala a sesiunilor utilizatorilor

S Redirectarea utilizatorilor post-login catre un URL configurabil din interfata de administrare

S Posibilitatea de a trimite mesaje SMS utilizatorilor (doar in cazul autentificarii prin SMS)

Componentele soluției Hotspot care va fi instalata:

Produs/serviciu

Descriere

Model

Cantitate

WiFi Outdoor

Dual-radio, dual-band 2.4-GHz and 5-GHz radios and 4 external antenna

connectors

Arruba IAP-175P

2

Service Gateway

Controlul    Accesului,    Raportare,

Securitate, Comunicare utilizator - Pret per AP

Redspot portal

1

Instalare FO

Legatura intre jonctiunea cea mai apropiata si wall box

1

Instalare CPE

Cisco 881

1

Detalii despre pachetele Managed Hotspot Pachetele de Access Points includ:

- Access Point cu antene exterioare incluse (acolo unde modelul AP-ului o impune)

- 2 sau 3 ani garantie in functie de durata contratului

- Proiectarea, instalrea, configurarea, testarea si monitorizarea solutiei

Pachetul de Service Gateway include:

-    Raportare, controlul accesului, comunicare cu utilizatorii, functionalitati de securitate.

Acest pachet este disponibil doar pentru clienti cu mai mult de 20 AP.

Pachetele NU includ:

-    Conectivitatea la internet. Acest serviciu se adauga ca si componenta suplimentara. Pentru testele Demo se va utiliza o conexiune la internet cu latime de banda de 90Mbps garantata simetric.

-    Switch-uri de LAN, adaptoare POE sau alte componente active LAN

-    Personalizari de Service Gateway in afara optiunilor standard

-    Servicii de demontare. Acces point-ul si materialele pasive instalate in locatiil mentionate, trec in proprietatea clientului la inceputul perioadei contractuale daca Solutia este acceptata de cient in urma testelor demonstrative.

Municipiul Iași Primar,

Mihai Chirica


Vodafone Romania S.A.

Data:....................

Semnatura:.......................

Director General D.G.E.F.P.L.,

Maria Apetroaei

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului

Director General,

Cătălin Ionel Boghiu

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului

Director Executiv Dir. Juridică

Cristina Daniela Oțeleanu

9

Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea asupra legalității

Șef Serviciu Legislație, Metodologie și Avize Legalitate, Mihaela Pintilie

Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea asupra legalității

Director Executiv

Viorica Bostan

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea acestui înscris oficial

ANEXA 2 - Rezultatele Testării Produsului

întrebări Generale Documentație

Documentația pusa la dispoziție a O Da    O Nu

fost suficienta pentru utilizare?    Explicatie:

Cuprinde nivelul de detaliu dorit? O Da    O Nu

Explicatie:

Suport

Cat de des estimate sa apelati la suportul echipei Vodafone?

O lunar

O la fiecare 3 luni

O anual

Ce canale preferati pentru

O telefon

support?

O Account Manager

O mail

Setare

serviciului

E nevoie de interventia echipei Vodafone pentru setarea initiala a serviciului?

O Da

O Nu

O Da

O Nu

Sinteti dispus sa platiti pentru suport dedicat?

Training

Cat de important este training-ul O Esential    O Optional

pentru utilizarea serviciului?

întrebări Utilizare

Pentru următoarele intrebari, va rog alegeți cel mai potrivit răspuns: (0 - Categoric Nu, 10 - Categoric Da):_

01234567    89    10

1)    Sinteti mulțumiți de Produsul de Testare?

O oooooooooo

2)    Considerati ca Produsul de Testare acopera nevoia dvs ?

O    oooooooooo

3)    Considerati ca Produsul de Testare (platforma + suport) este fiabil?

O    oooooooooo

4)    Pe baza experientei cu Produ sul de Testare, puteti spune ca aveti incredere in solutiile de Cloud Vodafone?

O    oooooooooo

5)    Pe baza experientei cu Produsul de Testare, sinteti interesati de solutii de Securitate Vodafone?

O    oooooooooo

6)    Ati recoman da Produsul de Testare si catre alti parteneri de afaceri?

Q O O O O O O O O O

Municipiul Iași Primar,

Mihai Chirica


Vodafone Romania S.A.

Data:....................

Semnătura:.......................

Director General D.G.E.F.P.L.,

Maria Apetroaei

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului

Director General,

Cătălin Ionel Boghiu

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului

Director Executiv Dir. Juridică

Cristina Daniela Oțeleanu

5

Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea asupra legalității

Șef Serviciu Legislație, Metodologie și Avize Legalitate, Mihaela Pintilie

Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea asupra legalității

Director Executiv

Viorica Bostan

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea acestui înscris oficial

15 / 15 la H.C.L. nr. 261 din 27 Iunie 2018