Hotărârea nr. 26/2018

HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unor locuințe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.01.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 73/25.02.2011, privind aprobarea listei de prioritate care stabilește ordinea în soluționarea cererilor de locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor spre închiriere;

Având în vedere Prevederile Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5813/18.01.2018 întocmită de către Direcția Fond Locativ

Având în vedere Procesele verbale 128737/28.12.2017 si 5514/18.01.2018 încheiate în ședințele Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 152/1998;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Nicolina nr.113, bl. 1004, tr. 5, et. 2, ap. 14, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 241 din 31 octombrie 2017 - beneficiar Botez

Daniel Dumitru.

Art. 2 .Se atribuie domnului Sticlariu Claudiu-Constantin și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Sos. Nicolina nr.113, bl. 1004, tr. 5, et. 2, ap. 14

Art. 3. Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul. Chimiei nr. 71, bl. 4, sc. A, et. 3, ap. 16, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 241 din 31 octombrie 2017 - beneficiar Plăvănescu Maria Mirabela.

Art. 4. Se atribuie doamnei Damian Viorica și familiei sale locuința cu o cameră construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Chimiei nr. 71, bl. 4, sc. A, et. 3, ap. 16.

Art. 5. Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Nicolina nr. 115, bl. 1004, tr. 6, et. 4, ap. 24, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 241 din 31 octombrie 2017 - beneficiar Andrieș Mihaela.

Art. 6 . Se atribuie domnului Tănasă Florin Andrei și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Nicolina nr. 115, bl. 1004, tr. 6, et. 4, ap. 24.

Art. 7. Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Chimiei nr. 71, bl. 4, sc. A, parter, ap. 2, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 241 din 31 octombrie 2017 - beneficiar Boancă Sergiu.

Art. 8. Se atribuie domnului Tănasă Lucian locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Chimiei nr. 71, bl. 4, sc. A, parter, ap. 2

Art. 9. Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. C, et.9, ap. 37, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 241 din 31 octombrie 2017 - beneficiar

Draghia Dragoș.

Art.10. Se atribuie doamnei Dolhăscu Laura-Roxana și familiei sale locuința cu o cameră construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. C, et. 9, ap. 37.

Art.11. Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. C, parter, ap. 4, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 241 din 31 octombrie 2017 - beneficiar Ciupitu Constantin Paul.

Art.12. Se atribuie domnului Ghilan Dumitru Florin și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. C, parter, ap. 4

Art. 13. Se atribuie domnului Pavel Costin și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Dacia nr. 42, bl. 2, sc. B, parter, ap. 4.

Art. 14. Se atribuie doamnei Văcăreanu Loredana și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. B, et. 5, ap. 23.

Art. 15. Se atribuie doamnei Hamed Ana Maria și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. A, et.6, ap. 25.

Art. 16. Se atribuie domnului Pristăviță Costel Cătălin și familiei sale, locuința cu o cameră construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. E, parter, ap. 2.

Art. 17, Se atribuie doamnei Matei Roxana și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. A, et.7, ap. 29.

Art. 18. Se aprobă continuarea relațiilor contractuale cu doamna Săndulache Ana Maria și familia sa pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Chimiei nr. 63, bl. 2, sc. A, et. 3, ap. 16.

Art. 19. Se aprobă continuarea relațiilor contractuale cu doamna Chelaru Ionelia și familia sa pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Chimiei nr. 73, bl. 4, sc. B, et. 2, ap. 10.

Art. 20. Se aprobă continuarea relațiilor contractuale cu doamna Suru Valerica și familia sa pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. B, et. 5, ap. 22.

Art. 21. Beneficiarii atribuirilor vor reconfirma îndeplinirea criteriilor de acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute de Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii 152/1998, respectiv cele referitoare la locul de muncă al titularului de contract, care trebuie să fie în Municipiul Iași, și la nedeținerea unei locuințe în proprietate și/sau a unei locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate publica sau privată a Municipiului Iași sau a unei locuințe cu chirie, situată în municipiul Iași, proprietate a unității la care este angajat, (ultimul criteriu, privind nedeținerea unei locuințe), are în vedere și soțul/soția titularului de contract de închiriere precum și membrii de familie majori, (acolo unde este cazul).

Art. 22. Beneficiarii atribuirilor se vor prezenta la sediul Direcției Fond Locativ, în scopul întocmirii contractului de închiriere, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri de consiliu local. În caz contrar locuința repartizată va redeveni vacantă și va fi înaintată Comisiei constituite în condițiile Legii 152/1998 pentru a fi propusă spre reatribuire următorului solicitant, în ordinea listei de prioritate. Procedura repartizării unei alte locuințe va fi reluată la cererea expresă formulată în scris de către cei ale căror atribuiri vor fi revocate motivat de nerespectarea termenului de 30 de zile anterior menționat

Art. 23. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Fond Locativ și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 24 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Fond Locativ.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 26 din 30 ianuarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

5 / 5 la H.C.L. nr. 26 din 30 ianuarie 2018