Hotărârea nr. 258/2018

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 4.1 a HCL 211/2018, de însuşire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, reactualizat


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei 4.1 a HCL 211/2018, de însușire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Iunie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul GIS - Cadastru;

Având în vedere Dispoziția nr. 2043/01.11.2016 privind restituirea în natură, în baza

Legii 10/2001, a imobilului situat în Iași, strada V. Conta nr. 30 și strada N. Gane nr. 5, către domnul Scully Logotheti Ștefan Radu Mihail Paul;

Având în vedere adresa Casei de Cultură a Studenților Iași nr.3137/14.06.2018 inregistrata la Primaria Municipiului Iasi cu nr. 61415/14.06.2018;

Având în vedere H.C.L. nr. 236/27.09.2013 privind modificarea hotărârii Consiliului

Local Iași nr. 263/2003, completarea Anexei 3.1 (Serviciul GIS - Cadastru) a hotărârii Consiliului Local Iași nr. 167/2012 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 3789,97 mp ,situat în strada V. Conta nr. 30 și atribuirea acestuia în folosință gratuită către Casa de Cultură a Studenților Iași;

Având în vedere H.C.L. nr. 211/30.05.2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Anexei 4.1 a HCL nr. 211/2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, astfel:

- poziția 338, nr. inv. 89411 - teren str. V. Conta nr. 30, va avea suprafața de 2.962 mp,conform schitei anexate care face parte integranta din prezenta hotarare, motivat de necesitatea punerii în aplicare a Dispoziției Primarului Municipiului Iași nr. 2043/01.11.2016, privind restituirea unei suprafețe de teren către domnul Scully Logotheti Ștefan Radu Mihail Paul precum si a Sentintei Civile nr.200/2016 pronuntata de Curtea de Apel Iasi la data de 26.04.2016.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri modifică în mod corespunzător H.C.L. nr. 236/2013 privind atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 3789,97 mp către Casa de Cultură a Studenților Iasi.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat;Directia Exploatare Patrimoniu; Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul GIS Cadastru; Casei de Cultură a Studenților Iasi si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul GIS Cadastru si Casa de Cultură a Studenților.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Florin Adrian Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20*

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0

*Domnul Consilier Local Crucianu Bogdan nu participă la vot.

Nr. 258 din 27 Iunie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 258 din 27 Iunie 2018