Hotărârea nr. 257/2018

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei 9 (Unităţi de invăţământ) a HCL 212/2018 privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei 9 (Unități de învățământ) a HCL 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Iunie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 59181/11.06.2018, întocmită de Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere planurile de amplasament și delimitare ale imobilelor, întocmite de persoanele autorizate: ing. Suciu Gheorghe pentru imobilul situat în strada Vasile Lupu nr. 63bis, unde își desfășoară activitatea Grădinița cu program normal nr. 1, aflată în subordinea Școlii „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, ing. Alexandru Cozma pentru Grădinița cu program prelungit nr. 4 și ing. Radu Andrei de la S.C. Grup Cinci S.R.L. pentru Școala Gimnazială „N. Iorga nr. 42”;

Având în vedere adresa nr. 3255/07.06.2018 transmisă de Școala "Bogdan Petriceicu Hașdeu" prin care se confirmă că măsurătorile au fost efectuate în prezența reprezentanților unității de învățământ, adresa nr. 611/18.06.2018 a Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” nr. 42 și adresa nr.55032/30.05.2018 a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 4 prin care se transmit planurile de amplasament și delimitare a imobilelor;

Având în vedere Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.C.L. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Anexei 9 (Unități de învățământ) a Hotărârii Consiliului Local nr. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, astfel:

a)    elementele de identificare ale imobilului situat în strada Vasile Lupu nr. 63bis, în care își desfășoară activitatea Grădinița cu Program Normal nr. 1, aflată în subordinea Școlii „Bogdan Petriceicu Hașdeu", sunt cele prevăzute în Anexa 1;

b)    elementele de identificare ale bunurilor imobile proprietatea Municipiului Iași, aflate în administrarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 4, sunt cele prevăzute în Anexa 2;

c)    elementele de identificare ale bunurilor imobile proprietatea Municipiului Iași, aflate în administrarea Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga nr. 42”, sunt cele prevăzute în Anexa 3.

Art.2. Anexele 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri modifică în mod corespunzător inventarul domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 212/2018 si, respectiv, contractele de administrare încheiate cu unitățile de învățământ menționate la art. 1.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidență Patrimoniu Public și Privat; Școlii „Bogdan Petriceicu Hașdeu";Grădiniței cu Program Prelungit nr. 4;Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga nr. 42”, Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.5.: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Evidență Patrimoniu Public si Privat; Școala „Bogdan Petriceicu Hașdeu";Grădinița cu Program Prelungit nr. 4;Școala Gimnazială „Nicolae Iorga nr. 42”.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 257 din 27 Iunie 2018

Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 257 /2018 Scoala Gimnaziala "Bogdan Petriceicu Hasdeu" nr. 22

Nr.crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii

Valoare de inventar

Situație juridica

1

1.6.2.

cladire Gradinita

PN 1

str. Vasile Lupu nr.

63 bis, suprafata 264 mp

1950

332 242.00

Domeniul public ,

Administrarea Consiliului de Administratie al unitatii de invatamant

0.1.

teren

str. Vasile Lupu nr.

63 bis, suprafata

1259 mp, din care

264 mp construit

1950

1 195 384.00

1 527 626.00

Gradinita cu Program Prelungit nr. 4

Nr.crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii

Valoare de inventar

Situație juridica

1

1.6.2.

cladire

gradinita

str. Sf. Andrei nr. 73,

suprafata desfasurata 1622 mp, suprafata construita la sol 863 mp

1965

3899046.00

Domeniul public ,

Administrarea Consiliului de Administratie al unitatii de invatamant

0.1.

teren

str. Sf. Andrei nr. 73,

suprafata 2024 mp

1965

1363830.00

5 262 876.00

Scoala Gimnaziala "Nicolae Iorga" nr. 42

Nr.crt.

Cod

clasificare

Denumire a bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii

Valoare de inventar

Situație juridica

1

1.6.2.

cladire

str. Hlincea nr. 7,

suprafata 1120 mp

1989

3 986 000.00

Domeniul public ,

Administrarea Consiliului de Administratie al unitatii de invatamant

0.1.

teren

str. Hlincea nr. 7,

suprafata 11164 mp

1989

4 768 950.00

PRESEDINTE DE SEDINTA