Hotărârea nr. 256/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri administrative cu privire la unele spaţii aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri administrative cu privire la unele spații aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Iunie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 61821/15.06.2018 întocmită de către Direcția Fond Locativ ;

Având în vedere documentația tehnică cadastrală a imobilului situat în Iași, strada Cuza Vodă nr. 2, înscris în cartea funciară 151003 UAT Iași, nr. cadastral 151003, proprietatea privată a Municipiului Iași;

Având în vedere Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil republicată ;

Având în vedere Legea locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 153/2017 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local 211/31.07.2014 privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996 în cadrul ședintei din data de 14.07.2014;

Având în vedere Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 36, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă schimbarea destinației imobilului clădire corp C3 situat în Iași, strada Cuza Vodă nr. 2, parter + 3 etaje, cu o suprafață măsurată la sol de 46 mp și teren aferent, identificat conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu destinația actuală de locuință, în spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință.

Art.2. Administrarea imobilului identificat conform anexei la prezenta hotărâre se va face în numele și pentru Consiliul local de către Direcția Exploatare Patrimoniu.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Direcției Fond Locativ ; Direcției Exploatare Patrimoniu si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată cu respectarea cadrului legal incident de către: Direcția Fond Locativ și Direcția Exploatare Patrimoniu.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 256 din 27 Iunie 2018

ANEXA

LISTĂ SPAȚII, CLĂDIRI ȘI TERENURI, CARE SE TRANSFERĂ DIN ADMINISTRAREA

DIRECȚIEI FOND LOCATIV ÎN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI EXPLOATARE PATRIMONIU

Nr.

crt.

Adresa spațiu

Clădire

Teren aferent clădirii, în cotă indiviză, proporțional cu suprafața locativă din total suprafață inventariată la următoarea poziție:

Tip

proprietate

Nr. inv.

imobil

Tip proprietate

Nr. inv. imobil

1

Cuza Voda nr. 2

• constructia C3 , regim înălțime P+3E (fără subsol), cu suprafața construită la sol de 46 mp (fără valoare arhitecturală deosebită și care nu face parte din monumentul istoric);

- CF 151003, nr. cadastral 151003 - C3

PRVL

1087

PRVL

88745

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Florin Adrian Boca

3 / 3 la H.C.L. nr. 256 din 27 Iunie 2018