Hotărârea nr. 255/2018

HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri inventariate in domeniul public al Municipiului Iasi, insusit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 212/2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea si modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri inventariate in domeniul public al Municipiului Iasi, insusit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 212/2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27 Iunie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a

Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a

Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 61515/30.05.2018, întocmită de Direcția

Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere raportul nr. 60788/13.06.2018 al Directiei Implementare Strategie

Integrata de Dezvoltare Urbana;

Având în vedere adresa nr. 60995/14.06.2018 a Serviciului Contencios;

Având în vedere planurile de amplasament intocmite de SC Grup Cinci SRL;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 212/30.05.2018 privind însusirea

inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere HG 35/2012 privind atestarea domeniului public al Municipiului Iasi; Având în vedere HG 412/2011 privind atestarea domeniului public al Municipiului Iasi; Având în vedere Legea 213/1989 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile

si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea si modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri inventariate in domeniul public al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 212/2018, dupa cum urmeaza:

a)    poz. 397, Anexa 11, nr. inventar 020000 (poz. 12675 HG 35/2012), “Linie tramvai Podul Ros - Rond Tutora”, elementele de identificare ale mijlocului fix se modifica astfel -“cuprinde tronsoanele:

I.    B-dul Tutora - intersectie Podu Ros - B-dul Primaverii, cu suprafata construita cale dubla de rulare de 3733 mp, lungime cale de rulare 582.48 ml, latime cale de rulare 6.5 m;

II.    Calea Chisinaului de la intersectia B-dul Primaverii cu B-dul Metalurgiei;

III.    B-dul V. Sahleanu (Calea Chisinaului) de la intersectia B-dul Metalurgiei - Rond Tutora, cu suprafata construita cale dubla de rulare de 11916 mp, lungime cale de rulare 1956.47 ml, latime cale de rulare 6.5 m.”

b)    poz. 632 din Anexa 3.2, nr. inv. 12766, “B-dul Tutora” (poz. 3150 HG 35/2012):

•    elementele de identificare ale mijlocului fix se modifica astfel - “suprafata totala 5600 mp, din care teren aferent cale de rulare 4030 mp (SC13), suprafata construita cale rulare 3733 mp (C1), lungime 582.48 ml, latime 6.5 m; identificatori cadastrali ai terenului aferent caii de rulare: T0, DS 2281”.

•    elementele de identificare ale mijlocului fix se completeaza, cu:

-    suprafata trotuar SC1, 284 mp;

-    suprafata trotuar SC2, 318 mp;

-    suprafata trotuar SC3, 170 mp;

-    suprafata trotuar SC4, 505 mp;

-    suprafata trotuar SC5, 449 mp;

-    suprafata trotuar SC6, 388 mp;

- suprafata trotuar SC7, 605 mp;

- suprafata trotuar SC8, 142 mp;

- suprafata trotuar SC9, 497 mp;

- suprafata trotuar SC10, 142 mp;

- suprafata trotuar SC11, 414 mp;

-    suprafața trotuar SC12, 674 mp, conform planului atasat - ANEXA 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare;

c) poz. 119 din Anexa 3.2, nr. inv. 12243, “B-dul V. Sahleanu” (Calea Chisinaului),

(poz. 2625 HG 35/2012):

•    elementele de identificare ale mijlocului fix se modifica astfel - “suprafata totala 115160 mp, din care teren aferent cale de rulare 12596 mp (SM45), cu suprafata construita cale rulare de 11916 mp (C1), lungime 1956.47 ml, latime 6.5 m; identificatori cadastrali ai terenului aferent caii de rulare: T0, DS 4881/1”;

•    elementele de identificare ale mijlocului fix se completeaza, cu:

-    suprafata spatiu verde SM1, 272 mp;

-    suprafata “Trecere nivel'' SM2, 32 mp;

-    suprafata spatiu verde SM3, 201 mp;

-    suprafata “Trecere nivel'' SM4, 25 mp;

-    suprafata spatiu verde SM5, 95 mp;

-    suprafata “Trecere nivel'' SM6, 36 mp;

-    suprafata spatiu verde SM7, 389 mp;

-    suprafata “Trecere nivel'' SM8, 29 mp;

-    suprafata spatiu verde SM9, 171 mp;

-    suprafata “Trecere nivel'' SM10, 27 mp;

-    suprafata spatiu verde SM11, 317 mp;

-    suprafata “Trecere nivel'' SM12, 29 mp;

-    suprafata spatiu verde SM13, 135 mp;

-    suprafata “Trecere nivel'' SM14, 31 mp;

-    suprafata spatiu verde SM15, 249 mp;

-    suprafata “Trecere nivel'' SM16, 26 mp;

-    suprafata spatiu verde SM17, 72 mp;

-    suprafata “Trecere nivel'' SM18, 41 mp;

-    suprafata spatiu verde SM19, 68 mp;

-    suprafata “Trecere nivel'' SM20, 36 mp;

- suprafata spatiu verde SM21, 274 mp;

- suprafata “statie” SM 22, 308 mp;

- suprafata “statie” SM 23, 415 mp;

- suprafata spatiu verde SM24, 265 mp;

- suprafata “Trecere nivel'' SM25, 36 mp;

- suprafata spatiu verde SM26, 67 mp;

- suprafata “Trecere nivel'' SM27, 41 mp;

- suprafata spatiu verde SM28, 75 mp;

- suprafata “Trecere nivel'' SM29, 27 mp;

- suprafata spatiu verde SM30, 261 mp;

- suprafata “Trecere nivel'' SM31, 34 mp;

- suprafata spatiu verde SM32, 146 mp;

- suprafata “Trecere nivel'' SM33, 32mp;

- suprafata spatiu verde SM34, 291 mp;

- suprafata “Trecere nivel'' SM35, 18 mp;

- suprafata spatiu verde SM36, 155 mp;

- suprafata “Trecere nivel'' SM37, 32 mp;

- suprafata spatiu verde SM38, 381 mp;

- suprafata “Trecere nivel'' SM39, 34 mp;

- suprafata spatiu verde SM40, 95 mp;

- suprafata “Trecere nivel'' SM41, 22 mp;

- suprafata spatiu verde SM42, 196 mp;

- suprafata “Trecere nivel'' SM43, 31 mp;

- suprafața spatiu verde SM44, 358 mp, conform planului atasat - ANEXA 2, ce face parte integranta din prezenta hotarare;

d) poz. 666, din Anexa 3.2, nr. inv. 12801, “B-dul T. Vladimirescu”, (poz. 3184 HG

35/2012):

• elementele de identificare ale mijlocului fix se modifica astfel - “suprafata totala 51040 mp, din care:

- 3619 mp (SA10) teren aferent cale de rulare inters. Bucsinescu - B-dul T. Vladimirescu - pana la Pod T. Vladimirescu, cu suprafata construita cale rulare de 3552 mp (C1), lungime cale rulare 552.40 ml, latime 6.5 m, si

- 4012 mp (SA11) teren aferent cale rulare de la Pod T. Vladimirescu - str. Calea Chisinaului, cu suprafata construita cale rulare de 4012 mp (C2), lungime cale rulare 619.19 ml, latime 6.5 m.

- identificatori cadastrali ai terenului aferent caii de rulare: T0, DS 791, DS 1936.

• elementele de identificare ale mijlocului fix se completeaza, cu:

- suprafata “Racord cu drum lateral” SA1, 283 mp;

- suprafata “Racord cu drum lateral” SA2, 315 mp;

- suprafata “Rampa” SA3, 54 mp;

- suprafata “Rampa” SA4, 45 mp;

- suprafata “Rampa” SA6, 50 mp;

- suprafata “Rampa” SA7, 57 mp;

- suprafata “Racord cu drum lateral” SA8, 557 mp;

- suprafața “Racord intersecție” SA9, 560 mp, conform planului atasat - ANEXA 3, ce face parte integranta din prezenta hotarare;

e)    poz. 5, din Anexa 3.1.2., nr. inv. 1925, “Pod T. Vladimirescu”, (poz. 2341 HG 35/2012), elementele de identificare ale mijlocului fix se modifica astfel: “ cu suprafata totala de 1250 mp (SA5), din care suprafata cale de rulare 307 mp, lungime 47.35 ml, latime 6.5 m; identificatori cadastrali: T0, DS 1936”.

f)    poz. 270, Anexa 11, nr. inventar 002060 (poz. 12615 HG 35/2012), “Linie dubla tramvai str. Elena Doamna - B-dul T. Vladimirescu - Calea Chisinaului”, elementele de identificare ale mijlocului fix se modifica in sensul ca aceasta cuprinde tronsoanele:

I.    str. Elena Doamna inters. Bucsinescu;

II.    inters. Bucsinescu - B-dul T. Vladimirescu - pana la inters. cu Calea Chisinaului, cu urmatoarele elemente de identificare: suprafata construita totala cale dubla de rulare 7871 mp, lungime totala cale de rulare 1219 ml, latime cale de rulare 6.5 m;

g)    poz. 55, din Anexa 3.2, nr. inv. 12178, “str. Aurel Vlaicu”, (poz. 2546 HG 35/2012), cuprinsa de la intersectia str. V. Lupu - pana la limita UAT Iasi Zona Dancu:

• elementele de identificare ale mijlocului fix se modifica astfel: “suprafata totala de 44965 mp, din care:

- 1168 mp (S49) teren aferent cale de rulare intersectia Doi Baieti - pana la Pod Ciurchi II, cu suprafata construita cale rulare de 1168 mp (C1), lungime cale rulare 124.36 ml, latime cale de rulare 6.5 m, si

-    15483 mp (S50) teren aferent cale de rulare de la Pod Ciurchi II - pana la limita UAT Iasi Zona Dancu, cu suprafata construita cale rulare de 15483 mp (C2), lungime cale rulare 2384.03 ml, latime cale de rulare 6.5 m;

-    identificatori cadastrali ai terenului aferent caii de rulare: T0, DS 463, DS 102, DCL

4535.

• elementele de identificare ale mijlocului fix se completeaza cu:

-    suprafata trotuar S1, 170 mp;

-    suprafata trotuar S2, 29 mp;

-    suprafata trotuar S3, 68 mp;

-    suprafata trotuar S4, 59 mp;

-    suprafata trotuar S5, 203 mp;

-    suprafata trotuar S6, 108 mp;

-    suprafata trotuar S7, 197 mp;

-    suprafata trotuar S8, 161 mp;

-    suprafata trotuar S9, 363 mp;

-    suprafata trotuar S10, 44 mp;

-    suprafata trotuar S11, 1840 mp;

-    suprafata trotuar S12, 672 mp;

-    suprafata spatiu verde S13, 1775 mp;

-    suprafata trotuar S14, 352 mp;

-    suprafata trotuar S15, 135 mp;

-    suprafata trotuar S16, 125 mp;

-    suprafata trotuar S17, 66 mp;

-    suprafata trotuar S18, 47 mp;

-    suprafata trotuar S19, 419 mp;

-    suprafata trotuar S20, 463 mp;

-    suprafata trotuar S21, 77 mp;

-    suprafata trotuar S22, 115 mp;

-    suprafata trotuar S23, 276 mp;

-    suprafata trotuar S24, 150 mp;

-    suprafata trotuar S25, 177 mp;

-    suprafata trotuar S26, 630 mp;

-    suprafata trotuar S27, 29 mp;

-    suprafata trotuar S28, 3870 mp;

-    suprafata trotuar S29, 101 mp;

- suprafata trotuar S30, 599 mp;

- suprafata trotuar S31, 207 mp;

- suprafata trotuar S32, 157 mp;

- suprafata trotuar S33, 381 mp;

- suprafata trotuar S34, 226 mp;

- suprafata trotuar S35, 777 mp;

- suprafata trotuar S36, 18 mp;

- suprafata trotuar S37, 457 mp;

- suprafata trotuar S38, 150 mp;

- suprafata trotuar S39, 59 mp;

- suprafata trotuar S40, 60 mp;

- suprafata trotuar S41, 275 mp;

- suprafata trotuar S42, 282 mp;

- suprafata trotuar S43, 207 mp;

- suprafata trotuar S44, 175 mp;

- suprafata trotuar S45, 18 mp;

- suprafata trotuar S46, 431 mp;

- suprafața trotuar S47, 317 mp, conform planului atasat - ANEXA 4, ce face parte integranta din prezenta hotarare;

h)    poz. 15, din Anexa 3.1.2., nr. inv. 10320, “Pod Ciurchi II”, (poz. 2361 HG 35/2012), elementele de identificare ale mijlocului fix se modifica astfel: “suprafata totala 275 mp (SA 48), din care suprafata cale de rulare 99 mp, lungime 15.21 m, latime 6.5 m.

i)    poz. 315, Anexa 11, nr. inventar 002514 (poz. 12655 in HG 35/2012), “Linie dubla tramvai intersectie Doi Baieti - Dancu, de la intersectia str. V. Lupu -str. A. Vlaicu - pana la limita UAT Iasi Zona Dancu, elementele de identificare se modifica astfel: “suprafata construita totala cale de rulare 16750 mp, lungime totala 2523.6 ml, latime 6.5 m;”

j)    poz. 448, din Anexa 3.2, nr. inv. 12577, (poz. 2961 HG 35/2012) “str. Padurii” cuprinsa intre str. Elena Doamna - str. Tatarasi:

• elementele de identificare ale mijlocului fix se modifica astfel: “suprafata totala 6159 mp, din care: teren aferent cale de rulare suprafata 4711 mp (SP25), cu suprafata construita cale de rulare de 4711 mp (C1), lungime 726.57 ml, latime 6.5 m; identificatori cadastrali ai terenului aferent caii de rulare : T0, DS 482, DS 1550.”

• elementele de identificare se completeaza cu:

- suprafata trotuar SP1, 38 mp;

- suprafata trotuar SP2, 42 mp;

- suprafata “Racord cu drum lateral” SP3, 399 mp;

- suprafata trotuar SP4, 275 mp;

- suprafata “Racord cu drum lateral” SP5, 179 mp;

- suprafata trotuar SP6, 128 mp;

- suprafata “Racord cu drum lateral” SP7, 269 mp;

- suprafata trotuar SP8, 266 mp;

- suprafata “Racord cu drum lateral” SP9, 138 mp;

- suprafata “Racord cu drum lateral” SP10, 30 mp;

- suprafata trotuar SP11, 105 mp;

- suprafata “Racord cu drum lateral” SP12, 68 mp;

- suprafata “Racord cu drum lateral” SP13, 27 mp;

- suprafata trotuar SP14, 81 mp;

- suprafata trotuar SP15, 593 mp;

- suprafata “Racord cu drum lateral” SP16, 137 mp;

- suprafata trotuar SP17, 129 mp;

- suprafata carosabil SP18, 129 mp;

- suprafata “Racord cu drum lateral” SP19, 212 mp;

- suprafata trotuar SP20, 91 mp;

- suprafata carosabil SP21, 604 mp;

- suprafata “Racord cu drum lateral” SP22, 63 mp;

- suprafata trotuar SP23, 332 mp;

- suprafața trotuar SP24, 46 mp, conform planului atasat - ANEXA 5, ce face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana, Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale; Companiei de Transport Public Iași; Directiei Tehnice si Servicii Comunitare si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana, Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale; Compania de Transport Public Iasi; DirectiaTehnica si Servicii Comunitare.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 255 din 27 Iunie 2018

9 / 9 la H.C.L. nr. 255 din 27 Iunie 2018