Hotărârea nr. 254/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 62638/19.06.2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită

în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 62638/19.06.2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27 Iunie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 62643/19.06.2018, întocmită de Directia Fond Locativ;

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 576/28.12.2017, privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanții care au înregistrat cereri în vederea acordării unei locuințe din proprietatea Municipiului Iași sau din proprietatea privată a statului, administrate de Consiliul Local Iași

Având în vedere Prevederile Legii Locuinței nr.114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia;

Având în vedere Prevederile Legii nr. 278/17.07.2009 privind Codul civil, republicata;

Având în vedere Prevederile Legii 241/16.05.2001 prin care se aprobă O.U.G. 40/08.04.1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Propunerile Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 114/1996, cuprinse în procesul verbal de sedinta nr. 62638/19.06.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate în procesul verbal nr. 62638/2018, cuprinse în ANEXA NR. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Fond Locativ, beneficiarilor prevazuti in Anexa nr 1 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Direcția Fond Locativ.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

19

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 254 din 27 Iunie 2018

ANEXA nr. 1

la hotărârea consiliului local nr. 254 privind aprobarea solicitărilor locative propuse de

catre Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul

verbal de ședința nr. 62638/19.06.2018

1.    Se aprobă revocarea atribuirii la schimb a locuinței din șos Rediu Tătar nr. 8A, bl. 482D, tr. 1, et. 4, ap. 20, beneficiar familia Brăilă Paul, aprobată prin HCL 325/29.08.2017.

2.    Se aprobă revocarea atribuirii locuinței din Șos Rediu Tătar nr. 8A, bl. 482D, tr. 1, et. 8, ap. 36, beneficiar familia Proca Gabriel Stelian și Antonela, aprobată prin HCL 325/29.08.2017.

3.    Se aprobă atribuirea spațiului de locuit, situat în Șos Rediu Tătar nr. 8A, bl. 482D, tr. 1, et. 4, ap. 20, d-nei Agapi Ruxandra Andreea. Contractul de închiriere se va încheia pentru o durată de un an iar locuința va avea destinația de locuință de necesitate.

4.    Se aprobă atribuirea spațiului de locuit, situat în Șos. Rediu nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, parter, ap. 6, familiei Teodorescu Bogdan și Mihaela Valentina care ocupă poziția 3 în lista care stabilește prioritatea în atribuirea unei locuinte convenabile, aprobată prin HCL 576/28.12.2017.

5.    Se aprobă atribuirea spațiului de locuit, situat în B-dul Chimiei nr. 91, bl. 13, et. 3, ap. 13, familiei Melinte Constantin și Oana Maria care ocupă poziția 1 în lista care stabilește prioritatea în atribuirea unei locuinte sociale, aprobată prin HCL 576/28.12.2017

6.    Se aprobă atribuirea spațiului de locuit situat în Str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, parter, ap. 3, d-nei Angheluș Petronela Marieta care ocupă poziția 3 în lista care stabilește prioritatea în atribuirea unei locuinte sociale, aprobată prin HCL 576/28.12.2017

7.    Se aprobă atribuirea spațiului de locuit, situat în Str. Canta nr. 60 B, et. 4, ap. 81, d-nei Petrachi Cristina care ocupă poziția 4 în lista care stabilește prioritatea în atribuirea unei locuinte sociale, aprobată prin HCL 576/28.12.2017

8.    Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a spațiului din str. Sf. Teodor nr. 32, compus din 2 camere, în suprafață de 59,62 mp, 1 dependință principală, în suprafață de 8,78 mp, 1 dependință secundară, în suprafață de 1,10 mp (folosință comună).

9.    Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a spațiului din str. Cuza Vodă nr. 60, compus din 1 cameră de 12,48 mp, 2 dependințe principale de 11,84 mp, 1 dependință secundară de

5,00 mp

10.    Se aprobă atribuirea locuinței situate în B-dul Tudor Vladimirescu 79A, parter, apartament 9, d-nei Ursachi Margareta. Contractul de închiriere se va încheia pe perioadă de un an iar locuința se va atribui cu caracter de necesitate

11.    Se aprobă prelungirea duratei, până la data de 01.07.2019, pentru contractele de închiriere ale următorilor chiriași din b-dul Tudor Vladimirescu nr. 79A: Stăruș Elena, Clopotar Anișoara, Haidău Constantin, Ipate Marin, Paraschiv Ileana, Noroc Paulina. Se menține posibilitatea prelungirii contractelor de închiriere conditionat de respectarea clauzelor contractuale.

12.    Se aprobă întocmirea de contracte de închiriere, în căminul situat în Std Grădinari nr. 2, pentru următorii: Cioclu Gabriela, Mustață Florina și Traian, David Bogdan Petronel și

Elena, Onofrei Radu și Elena, Șerban Samir și Dorina, Moraru Vasilică și Maria. Contractele vor fi încheiate pentru spațiile locative pe care le ocupă în prezent.

Contractele de închiriere se vor încheia pe perioadă de un an iar locuințele se vor atribui cu caracter de necesitate.

13.    Se aprobă reluarea relațiilor contractuale cu Fartais Valeria pentru locuința din Al. Mircea cel Batrin nr. 4, bl. O4, sc. B, etaj 2, ap. 1. Contractul de inchiriere va fi intocmit condiționat de achitarea debitului la plata cheltuielilor de întreținere, prezentarea unui angajament de plată pentru penalități și a certificatelor de atestare fiscală din care rezultă că nu figurează cu debite restante către bugetul local. Contractul se va încheia până la data de 27.06.2019.

14.    Se aprobă reluarea relațiilor contractuale cu Bobu Ioan Emil si Bobu Constantin pentru locuința din str. Gradinari nr. 6, bl. A4-5, sc. B, etaj 2, ap. 2. Contractul de inchiriere va fi intocmit condiționat de achitarea penalităților la plata cheltuielilor de întreținere și a debitelor restante către bugetul local. Contractul se va încheia până la data de 27.06.2019.

15.    Se aprobă reluarea relațiilor contractuale cu Hitruc Liliana pentru locuința din str. Plaiesilor nr. 1, bl. R1, sc. A, etaj 1, ap. 8. Contractul de inchiriere se va încheia până la data de

27.06.2019.

16.    Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu Dragan Cristina pentru locuința din Tomesti, bl. 39, sc. C, parter, ap. 1. Contractul de inchiriere se va încheia până la data de

27.06.2019.

17.    Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu Pintilie Ion pentru locuința din str. Sf. Andrei nr. 32. Contractul de inchiriere va fi intocmit condiționat de achitarea a 10% din debitele restante către bugetul local și eșalonarea diferenței rămase. Contractul se va încheia pe o perioadă de 1 an.

18.    Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu Gheorghiu Mihai si Mihaela Maria pentru locuința din b-dul Chimiei nr. 97, bl. 8, sc. A, et. 2, ap. 12. Contractul de inchiriere va fi intocmit condiționat de achitarea a 10% din debitele restante către bugetul local și eșalonarea diferenței rămase. Contractul se va încheia pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și obligației de plată eșalonată a debitelor către bugetul local.

19.    Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu Vasiliu Mihaela Oana pentru locuința din b-dul Chimiei nr. 97, bl. 8, sc. B, etaj 2, ap. 9. Contractul de inchiriere se va încheia pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

20.    Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu Feraru Maria pentru locuința din b-dul Chimiei nr. 95, bl. 7, parter, ap. 1. Contractul de inchiriere va fi intocmit condiționat de eșalonarea debitelor restante către bugetul local. Contractul se va încheia pe o perioadă de 3 ani, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și obligației de plată eșalonată a debitelor către bugetul local.

21.    Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu Napirlica Constantin si Felicia pentru locuința din b-dul Chimiei nr. 101, bl. 10, sc. A, et. 2, ap. 9. Contractul de inchiriere va fi intocmit condiționat de achitarea a 10% din debitele restante către bugetul local și eșalonarea diferenței rămase. Contractul se va încheia pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și obligației de plată eșalonată a debitelor către bugetul local.

22.    Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu Calin lonut Razvan si Alina Mihaela pentru locuința din b-dul Chimiei nr. 103, bl. 11, et. 2, ap. 10. Contractul de inchiriere va fi intocmit condiționat de eșalonarea debitelor restante către bugetul local.. Contractul se va încheia pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și obligației de plată eșalonată a debitelor către bugetul local.

23.    Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu Bogdan Dumitru si Maricica pentru locuința din str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, etaj 1, ap. 39. Contractul de inchiriere va fi intocmit condiționat de achitarea a 10% din debitele restante către bugetul local și eșalonarea diferenței rămase. Contractul se va încheia pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și obligației de plată eșalonată a debitelor către bugetul local.

24.    Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu Moisei Angela pentru locuința din b-dul Chimiei nr. 87, bl. 15, et. 2, ap. 12. Contractul de inchiriere va fi intocmit condiționat de achitarea a 10% din debitele restante către bugetul local și eșalonarea diferenței rămase. Contractul se va încheia pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și obligației de plată eșalonată a debitelor către bugetul local.

25.    Se aprobă reluarea relațiilor contractuale cu Aivănesei Ana-Maria pentru locuința din str. Tabacului nr. 7, parter, ap. 2. Contractul de inchiriere se va încheia pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Florin Adrian Boca

5 / 5 la H.C.L. nr. 254 din 27 Iunie 2018