Hotărârea nr. 253/2018

HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unor locuințe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Iunie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 73/25.02.2011, privind aprobarea listei de prioritate care stabilește ordinea în soluționarea cererilor de locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor spre închiriere;

Având în vedere Prevederile Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 62641/19.06.2018 întocmită de către Direcția Fond Locativ;

Având în vedere Procesul verbal 62636/19.06.2018 încheiat în ședința Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 152/1998;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se atribuie domnului Ciobeică Adrian Constantin și familiei sale locuința cu două camere, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Rediu Tătar nr. 6A, bl. 482E, sc. C, et. 4, ap. 18;

Art.2: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel Bun 70, bl. 250, sc. D, et. 4, ap. 17, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 87 din 28 februarie 2018 - beneficiar Onuță Nicușor Marian;

Art.3: Se atribuie doamnei Palade luliana și familiei sale locuința cu două camere, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel Bun 70, bl. 250, sc. D, et. 4, ap. 17;

Art.4: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel Bun 70, bl. 250, sc. E, et. 8, ap. 33, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 87 din 28 februarie 2018 - beneficiar Stoian Cătălina;

Art.5: Se atribuie domnului Jugănaru Ștefan Valerică și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel Bun 70, bl. 250, sc. E, et. 8, ap. 33;

Art.6: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Nicolina 113, bl. 1004, tr. 5, et. 2, ap. 11, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 87 din 28 februarie 2018 - beneficiar Doboș Oana Elena;

Art.7: Se atribuie doamnei Pintea Laura și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Nicolina 113, bl. 1004, tr. 5, et. 2, ap. 11;

Art.8: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel Bun 70, bl. 250, sc. E, et. 4, ap. 17, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 87 din 28 februarie 2018 - beneficiar Popa Tiberiu;

Art.9: Se atribuie doamnei Tănăsucă Daria locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel Bun 70, bl. 250, sc. E, et. 4, ap. 17;

Art.10: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel Bun 70, bl. 250, sc. C, parter, ap. 2, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 87 din 28 februarie 2018 - beneficiar Dumitru Alina;

Art.11: Se atribuie doamnei Cotea Mihaela și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel Bun 70, bl. 250, sc. C, parter, ap. 2;

Art.12: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Chimiei 71, bl. 4, sc. A, et. 3, ap. 16, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 87 din 28 februarie 2018 - beneficiar Păduraru Alina;

Art.13: Se atribuie domnului Albescu Nicolae Constantin și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Chimiei 71, bl. 4, sc. A, et. 3, ap. 16;

Art.14: Se atribuie doamnei Anghelea Mihaela și familiei sale locuința cu o cameră construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Dacia nr. 40A, bl. 5, sc. B, parter, ap. 2;

Art.15: Se atribuie domnului Panțiru Florin locuința cu o cameră construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Rediu Tătar nr. 6A, bl. 482E, sc. C, et. 7, ap. 32;

Art.16: Se atribuie doamnei Alexandru Diana Maria si familiei sale locuința cu o cameră construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Chimiei 67, bl. 3, sc. A, parter, ap. 02;

Art.17: Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu doamna Buzîlică Irina Elena pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Nicolina nr. 109, bl. 1004, tr. 3, et. 5, ap. 21;

Art.18:    Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu doamna

Cihodaru Alina Gabriela pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Dacia nr. 40, bl. 1, sc. A, et.1, ap. 7;

Art.19: Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu doamna Ciobanu Eliza Daniela pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Dacia nr. 40A, bl. 5, sc. B, et. 1, ap. 8;

Art.20: Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu domnul Lungu Sebastian, pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel Bun nr. 70, bloc 250, sc. B, et. 5, ap. 24;

Art.21: Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu doamna Melinte Silvica pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Chimiei nr. 73, bl. 4, sc. B, et. 1, ap. 7;

Art.22: Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu familia Chiriac Carmen și loan și schimbarea titularului de contract pe numele soțului, pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos Nicolina 113, bl. 1004, tr. 5, et. 2, ap. 13;

Art.23 : Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere de închiriere cu familia Ciocan Radu și Anișoara și schimbarea titularului de contract pe numele soției, pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Rediu nr. 6A, bl. 482E, sc. C, et. 2, ap. 11;

Art.24: Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu doamna Talancă Beatrice pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată B-dul Dacia nr. 42, bl. 2, sc. B, et. 2, ap. 11;

Art.25: Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu doamna Verdeș Elena-Nadia, pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. A, et. 8, ap. 35;

Art.26: Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu familia Bajureanu Valentin Gabriel și Mariana și schimbarea titularului de contract pe numele soției, pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos Rediu Tătar nr. 6A, bl. 482E, sc. A, et. 6, ap. 28;

Art.27: Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu doamna Ispir Daniela pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. B, et. 2, ap. 9;

Art.28: Beneficiarii atribuirilor vor reconfirma îndeplinirea criteriilor de acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute de Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii 152/1998, respectiv cele referitoare la locul de muncă al titularului de contract, care trebuie să fie în Municipiul Iași, și la nedeținerea unei locuințe în proprietate și/sau a unei locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate publica sau privată a Municipiului Iași sau a unei locuințe cu chirie, situată în municipiul Iași, proprietate a unității la care este angajat, (ultimul criteriu, privind nedeținerea unei locuințe), are în vedere și soțul/soția titularului de contract de închiriere precum și membrii de familie majori, (acolo unde este cazul).

Art.29: Beneficiarii atribuirilor se vor prezenta la sediul Direcției Fond Locativ, în scopul întocmirii contractului de închiriere, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri de consiliu local. În caz contrar locuința repartizată va redeveni vacantă și va fi înaintată Comisiei constituite în condițiile Legii 152/1998 pentru a fi propusă spre reatribuire următorului solicitant, în ordinea listei de prioritate. Procedura repartizării unei alte locuințe va fi reluată la cererea expresă formulată în scris de către cei ale căror atribuiri vor fi revocate motivat de nerespectarea termenului de 30 de zile anterior menționat.

Art.30: Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată :Primarului Municipiului Iași Direcției Fond Locativ, beneficiarilor nominalizati in prezenta hotarare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.31: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Direcția Fond Locativ.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

19

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 253 din 27 Iunie 2018

5 / 5 la H.C.L. nr. 253 din 27 Iunie 2018