Hotărârea nr. 252/2018

HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a comunei Bozieni, judetul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr.21 și nr.22 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a comunei Bozieni, judetul Neamț, la Asociația

Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr.21 și nr.22 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Iunie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere Adresa Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași -ARSACIS înregistrată sub numărul 45.591 din 08.05.2018.

Având în vedere Nota de fundamentare ARSACIS privind acordarea expresă, în prealabil, a mandatului special, reprezentantului asociatului în AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a comunei Bozieni, judetul Neamț, precum și cu privire la aprobarea Actelor Adiționale nr. 21 și nr. 22 la Actul Constitutiv ce fac parte integranta din prezenta hotarare, respectiv Statutul ARSACIS;

Având în vedere Cererea de aderare nr.663/01.03.2018 precum și Hotărârea de Consiliul Local nr. 15 din 23.02.2018 a comunei Bozieni, judetul Neamț cu privire la aderarea la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS;

Având în vedere Prevederile Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS;

Având în vedere Prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere Prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată;

Avand in vedere dispozitiile legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.115 alin 1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

f

Art.1. Se acordă mandat special reprezentantului Municipiului Iași să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS, în numele și pe seama Municipiului Iași, aderarea comunei Bozieni, judetul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS, precum și completarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS, conform Actului Adițional nr.21, respectiv nr.22 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se acordă mandat special Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama Municipiului Iași Actul Adițional nr.21 la Actul Constitutiv și Actul Adițional nr.22 parte integranta din prezenta hotarare la Statutul ARSACIS.

Art.3.Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv și Statutului ARSACIS, cu modificările și completările ulterioare prin Actele Adiționale nr. 1-20 care nu contravin prevederilor Actelor Adiționale nr.21 și nr.22 rămân neschimbate și își produc efectele.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Tehnice si Dezvoltare; Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași ARSACIS, S.C. APAVITAL S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de reprezentantul Municipiului Iasi in Adunarea Generala a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași si ARSACIS

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

19

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 252 din 27 Iunie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 252 din 27 Iunie 2018