Hotărârea nr. 251/2018

HOTĂRÂRE privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr. 26


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr. 26

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Iunie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul propus si adoptat în plenul ședinței privind desemnarea domnului Primar Mihai Chirica, în calitate de reprezentant al Municipiului Iași, în vederea susținerii unui amendament în cadrul ședinței Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS privind reanalizarea modalității de gestionare a rețelelor de hidranți în Municipiul Iași, prin obligarea S.C.APAVITAL S.A să dezvolte, să întrețină și să participe în mod efectiv la contribuțiile față de toată comunitatea ieșeană privind întreținerea rețelei de hidranți în Municipiul Iași, prin asigurarea tuturor detaliilor tehnice, presiune debite accesibilitați etc. , consemnat și în procesul verbal al ședinței ;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere Adresa Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași -ARSACIS înregistrată sub numărul 45585 din 08.05.2018;

Având în vedere Nota de fundamentare ARSACIS privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și SC APAVITAL SA;

Având în vedere Hotărârea de Consiliul Local nr. 18 din 30.03.2018 a comunei Bozieni-jud. Neamț;

Având în vedere Prevederile Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS;

Având în vedere Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art.115 alin 1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

f

Art.1. Se acordă mandat special reprezentantului Municipiului Iași, să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS, în numele și pe seama Municipiului Iași, completarea prin Actul Adițional nr.26 a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de

canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași -ARSACIS și SC APAVITAL SA.

Art.2. Se acordă mandat special Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, prin Adunarea Generală a Asociaților, să exercite în numele și pe seama Municipiului Iași atribuțiile referitoare la completarea prin Actul Adițional nr.26 a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași -ARSACIS și SC APAVITAL SA.

Art.3. Se aprobă semnarea, prin reprezentantul legal al ARSACIS, Președintele Asociației, a Actului Adițional nr.26 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009.

Art.4. Celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr.48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și SC APAVITAL SA, cu modificările și completările ulterioare care nu contravin prevederilor Actului Adițional nr.26 rămân neschimbate și își produc efectele.

Art.5. Se desemnează domnul Primar Mihai Chirica, în calitate de reprezentant al Municipiului Iași, în vederea susținerii unui amendament în cadrul ședinței Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, privind reanalizarea modalității de gestionare a rețelelor de hidranți în Municipiul Iași, prin obligarea S.C.APAVITAL S.A să dezvolte, să întrețină și să participe în mod efectiv la contribuțiile față de toată comunitatea ieșeană privind întreținerea rețelei de hidranți în Municipiul Iași, prin asigurarea tuturor detaliilor tehnice, presiune debite accesibilitați etc. , consemnat și în procesul verbal al ședinței.

Art.6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Tehnice si Dezvoltare; Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași ARSACIS, S.C. APAVITAL S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de reprezentantul Municipiului Iasi in Adunarea Generala a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași si ARSACIS.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni..

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

19

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 251 din 27 Iunie 2018

ANEXA Nr.1 la

Hotararea Consiliului Local nr. 251 din 27 Iunie 2018

ACTUL ADIȚIONAL NR. 26 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE nr. 48/2009

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, cu

sediul în Registrul - Victor


Iași, Str. Mihai Costăchescu nr. 6, Clădirea administrativă nr. 3, înscrisă în Asociațiilor și Fundațiilor cu nr.84/A/07.07.2005, reprezentată de Președinte Chirilă, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale:

1.    Județul Iași, în baza Hotărârii CJ

2.    Municipiul Iași, în baza Hotărârii CL

3.    Municipiul Pașcani, în baza Hotărârii CL

4.    Orașul Hârlău, în baza Hotărârii CL

5.    Orașul Podu Iloaiei, în baza Hotărârii CL

6.    Orașul Târgu Frumos, în baza Hotărârii CL

7.    Comuna Al. I. Cuza, în baza Hotărârii CL

8.    Comuna Andrieșeni, în baza Hotărârii CL

9.    Comuna Aroneanu, în baza Hotărârii CL

10.    Comuna Balș, în baza Hotărârii CL

11.    Comuna Bălțați, în baza Hotărârii CL

12.    Comuna Bârnova, în baza Hotărârii CL

13.    Comuna Belcești, în baza Hotărârii CL

14.    Comuna Bivolari, în baza Hotărârii CL

15.    Comuna Bozieni, jud. Neamț, în baza Hotărârii CL

16.    Comuna Brăești, în baza Hotărârii CL

17.    Comuna Bunești-Averești, jud. Vaslui, în baza Hotărârii CL

18.    Comuna Butea, în baza Hotărârii CL

19.    Comuna Ceplenița, în baza Hotărârii CL

20.    Comuna Ciortești, în baza Hotărârii CL

21.    Comuna Ciohorăni, în baza Hotărârii CL

22.    Comuna Ciurea, în baza Hotărârii CL

23.    Comuna Coarnele Caprei, în baza Hotărârii CL

24.    Comuna Comarna, în baza Hotărârii CL

25.    Comuna Costești, în baza Hotărârii CL

26.    Comuna Cotnari, în baza Hotararii CL

27.    Comuna Costuleni, în baza Hotărârii CL

28.    Comuna Cozmești, în baza Hotărârii CL

29.    Comuna Cristești, în baza Hotărârii CL

30.    Comuna Cucuteni, în baza Hotărârii CL

31.    Comuna Dagâța, în baza Hotărârii CL

32.    Comuna Deleni, în baza Hotărârii CL

33.    Comuna Dobrovăț, în baza Hotărârii CL

34.    Comuna Dolhești, în baza Hotărârii CL

35.    Comuna Doljești, jud.Neamț, în baza Hotărârii CL

36.    Comuna Drăgușeni, în baza Hotărârii CL

37.    Comuna Dumești, în baza Hotărârii CL

38.    Comuna Erbiceni, în baza Hotărârii CL

39.    Comuna Fântânele, în baza Hotărârii CL

40.    Comuna Focuri, în baza Hotărârii CL

41.    Comuna Gherăești, jud. Neamț, în baza Hotărârii CL

42.    Comuna Golăiești, în baza Hotărârii CL

43.    Comuna Gorban, în baza Hotărârii CL

44.    Comuna Grajduri, în baza Hotărârii CL

45.    Comuna Gropnița, în baza Hotărârii CL

46.    Comuna Grozești, în baza Hotărârii CL

47.    Comuna Hălăucești, în baza Hotărârii CL

48.    Comuna Hărmănești, în baza Hotărârii CL

49.    Comuna Heleșteni, în baza Hotărârii CL

50.    Comuna Holboca, în baza Hotărârii CL

51.    Comuna Horlești, în baza Hotărârii CL

52.    Comuna Ion Neculce, în baza Hotărârii CL

53.    Comuna Ipatele, în baza Hotărârii CL

54.    Comuna Lespezi, în baza Hotărârii CL

55.    Comuna Lețcani, în baza Hotărârii CL

56.    Comuna Lungani, în baza Hotărârii CL

57.    Comuna Mădârjac, în baza Hotărârii CL

58.    Comuna Mircești, în baza Hotărârii CL

59.    Comuna Mironeasa, în baza Hotărârii CL

60.    Comuna Miroslava, în baza Hotărârii CL

61.    Comuna Miroslovești, în baza Hotărârii CL

62.    Comuna Mogoșești-Iași, în baza Hotărârii CL

63.    Comuna Mogoșești-Siret, în baza Hotărârii CL

64.    Comuna Moșna, în baza Hotărârii CL

65.    Comuna Moțca, în baza Hotărârii CL

66.    Comuna Movileni, în baza Hotărârii CL

67.    Comuna Oțeleni, în baza Hotărârii CL

68.    Comuna Plugari, în baza Hotărârii CL

69.    Comuna Popești, în baza Hotărârii CL

70.    Comuna Popricani, în baza Hotărârii CL

71.    Comuna Prăjeni, jud. Botoșani, în baza Hotărârii CL

72.    Comuna Prisăcani, în baza Hotărârii CL

73.    Comuna Probota, în baza Hotărârii CL

74.    Comuna Răchiteni, în baza Hotărârii CL

75.    Comuna Răducăneni, în baza Hotărârii CL

76.    Comuna Rediu, în baza Hotărârii CL

77.    Comuna Românești, în baza Hotărârii CL

78.    Comuna Roșcani, în baza Hotărârii CL

79.    Comuna Ruginoasa, în baza Hotărârii CL

80.    Comuna Sagna, jud. Neamț, în baza Hotărârii CL

81. Comuna Scânteia, în baza Hotărârii CL

82. Comuna Schitu Duca, în baza Hotărârii CL

83.    Comuna Scobinți, în baza Hotărârii CL

84.    Comuna Sinești, în baza Hotărârii CL

85.    Comuna Sirețel, în baza Hotărârii CL

86.    Comuna Stolniceni Prăjescu, în baza Hotărârii CL

87.    Comuna Strunga, în baza Hotărârii CL

88.    Comuna Șcheia, în baza Hotărârii CL

89.    Comuna Șipote, în baza Hotărârii CL

90.    Comuna Tansa, în baza Hotărârii CL

91.    Comuna Tătăruși, în baza Hotărârii CL

92.    Comuna Timișești, jud. Neamț, în baza Hotărârii CL

93.    Comuna Todirești, în baza Hotărârii CL

94.    Comuna Tomești, în baza Hotărârii CL

95.    Comuna Trifești, în baza Hotărârii CL

96.    Comuna Țibana, în baza Hotărârii CL

97.    Comuna Țibănești, în baza Hotărârii CL

98.    Comuna Țigănași, în baza Hotărârii CL

99.    Comuna Țuțora, în baza Hotărârii CL

100.    Comuna Ungheni, în baza Hotărârii CL

101.    Comuna Valea Lupului, în baza Hotărârii CL

102.    Comuna Valea Seacă, în baza Hotărârii CL

103.    Comuna Vânători, în baza Hotărârii CL

104.    Comuna Victoria, în baza Hotărârii CL

105.    Comuna Vlădeni, în baza Hotărârii CL

106.    Comuna Voinești, în baza Hotărârii CL și

S.C. APAVITAL S.A., cu sediul în mun. Iași, str. Mihai Costăchescu nr.6, jud. Iași, având cod unic de înregistrare 1959768, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului Iași cu numărul J22/1/1991, reprezentată prin dr. ing. Ion Toma în calitate de Director General

Având în vedere:

a)    Prevederile art.58 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009 - Dispoziții Generale;

b)    Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

c)    Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

d)    Statutul ARSACIS;

e)    Hotărârea Consiliului Local al com. Bozieni-jud. Neamț nr. 18/30.03.2018,

f)    Nota de fundamentare ARSACIS cu privire la completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr.48/2009,

g)    Hotărârile autorităților deliberative ale unităților administrativ teritoriale cu privire la completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, în conformitate cu prevederile art.10 alin. 5 și alin. 51 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare,

h)    Procesul verbal al ședinței Adunării Generale a Asociaților ARSACIS din data de:

au hotărât, de comun acord, modificarea și completarea Contractului de delegare a

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, după cum urmează:

Art.1. Comuna Bozieni - jud. Neamț deleagă către SC APAVITAL SA gestiunea

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a aderării la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS.

Celelalte clauze ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional a fost încheiat astăzi,_, în 2 (două)

exemplare originale și face parte integrantă din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Florin Adrian Boca

8 / 8 la H.C.L. nr. 251 din 27 Iunie 2018

1

   Hotărârea Adunării Generale a Asociaților ARSACIS nr. ______________,