Hotărârea nr. 250/2018

HOTĂRÂRE privind desemnarea domnilor Boca Adrian Florin și Teodorescu Gabriel, în calitate de membri in Consiliile de Administratie ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, respectiv, la Spitalul Clinic de Recuperare si la Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon”, Iasi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind desemnarea domnilor Boca Adrian Florin și Teodorescu Gabriel, în calitate de membri in Consiliile de Administratie ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, respectiv, la Spitalul Clinic de Recuperare si la Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon”, Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Iunie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Sănătate, Familie Protecție Copii, a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerile formulate și aprobate în plenul ședinței privind desemnarea domnilor Boca Florin Adrian si Teodorescu Gabriel in Consiliile de Administratie, ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, respectiv Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” , consemnate și în procesul verbal al ședinței;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 61256/14.06.2018 intocmit de Serviciul Investitii Proprii;

Avand in vedere cererea de demisie a domnului Catalin Bulgariu, reprezentant al Consiliului Local Iasi in Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic de Recuperare Iasi;

Avand in vedere cererea de demisie a domnului Alexandru Dobrea, reprezentant al Consiliului Local Iasi in Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi;

Avand in vedere prevederile Legii 95/2006, privind Reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completariile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;

Avand in vedere H.G. nr. 56/2009 ce reprezinta Normele metodologice de aplicare a OUG 162/2008;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art.115 alin 1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă inlocuirea celor doi reprezentanți ai Consiliului Local Iași, membri in Consiliile de Administratie, ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, respectiv, la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi si la Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi cu:

1.    Spitalul Clinic de Recuperare Iasi Domnul Boca Adrian Florin in calitate de membru.

2.    Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi

Domnul Teodorescu Gabriel in calitate de membru.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iasi; Instituției Prefectului Judetului Iasi; Persoanelor nominalizate in art. 1 al prezentei Hotărâri; Direcției Generale Tehnice si Dezvoltare; Spitalului Clinic de Recuperare Iași; Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Spitalului Clinic de Recuperare Iasi; Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21*

Pentru

14

Împotrivă

5

Abțineri

1

* Domnul Consilier Local Ghizdovat Vlad nu participă la vot.

Nr. 250 din 27 Iunie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 250 din 27 Iunie 2018