Hotărârea nr. 25/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către UAT Municipiul Tulcea a unui număr de 5 autobuze urbane proprietate privată a Municipiului Iași


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către UAT Municipiul Tulcea a unui număr de 5 autobuze urbane proprietate privată a Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.01.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 5486 din 18.01.2018, întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere adresa nr. 4900/17.01.2018 a Municipiului Tulcea privind transmiterea cu titlu gratuit de catre Municipiul Iasi a 3 - 5 autobuze pe o perioada de 6 luni cu posibilitatea de prelungire cu incă 6 luni;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită pentru o perioadă de 6 luni cu posibilitatea prelungirii cu incă 6 luni, către UAT Municipiul Tulcea a unui număr de 5 (cinci) autobuze proprietate privată a Municipiului Iași, având datele de identificare conform tabel:

Nr.

crt.

Nr. înmatriculare

Categoria

Marca

Nr. identificare

1

IS-09-EMD

Autobuz M3

DAF

XMGDEO2RSOHOO7663

2

IS-09-DNX

Autobuz M3

DAF

XMGDEO2RSOHOO6425

3

IS-09-DNU

Autobuz M3

DAF

XMGDEO2RSOHOO6433

4

IS-09-DOU

Autobuz M3

DAF

XMGDEO2RSOHOO7270

5

IS-09-DOW

Autobuz M3

DAF

XMGDEO2RSOHOO7260

Art. 2. Predarea/primirea se va face pe bază de proces verbal semnat de către reprezentați ai Municipiului Iași și UAT Municipiul Tulcea.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Evidență Patrimoniu Public și Privat; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; UAT Municipiul Tulcea și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Evidență Patrimoniu Public și Privat; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; UAT Municipiul Tulcea.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 25 din 30 ianuarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 25 din 30 ianuarie 2018