Hotărârea nr. 249/2018

HOTĂRÂRE privind desemnarea domnilor Jehac Mihai si Ciobanu Ioan să reprezinte interesele Municipiului Iaşi în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor de la S.C. SERVICII PUBLICE S.A. la care municipiul este acţionar unic


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind desemnarea domnilor Jehac Mihai si Ciobanu Ioan să reprezinte interesele

Municipiului Iași în cadrul Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. SERVICII PUBLICE S.A. la care municipiul este acționar unic

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Iunie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerile formulate în plenul ședinței privind desemnarea domnilor Ciobanu Ioan si Jehac Mihai în calitate de reprezentanți ai Municipiului Iași în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. Servicii Publice S.A., la care Municipiul Iași este unic acționar, consemnate și în procesul verbal al ședinței;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 61574/15.06.2018 întocmit de Biroul Guvernanță Corporativă din cadrul Direcției Juridice prin care se desemnează persoanele împuternicite să reprezinte interesele Municipiului Iași în cadrul Adunării Generale a Acționarilor de la SC. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A. la care municipiul este acționar unic.

Având în vedere dispozițiile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Având în vedere dispozițiile legii privind norme de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b precum și a art. 36, alin. (3) lit.c) din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă desemnarea următoarelor persoane în calitate de reprezentanți ai Municipiului Iași în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. Servicii Publice S.A. , la care Municipiul Iași este unic acționar:

1.    Domnul Jehac Mihai,

2.    Domnul Ciobanu Ioan.

(2) Persoanele împuternicite la art.1 vor exercita, în condițiile legii, în numele Municipiului Iași, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute.

Art.2. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice altă prevedere contrară, se abrogă.

Art.3. Actul constitutiv al S.C. Servicii Publice Iași S.A. se va modifica corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării modificării Actului constitutiv în Registrul Comerțului se mandatează doamna consilier juridic Vanda Cazacu să reprezinte Municipiul Iași și S.C. Servicii Publice Iași S.A. în fața instituțiilor și a persoanelor implicate în procesul înregistrării.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Juridice - Biroul Guvernanță Corporativă, S.C. Servicii Publice S.A., Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Persoanelor Nominalizate la art. 1 al prezentei hotărâri;Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Serviciului Audit Public Intern și Instituției Prefectului Iași.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre S.C. Servicii Publice S.A. si Direcția Juridică - Biroul Guvernanță Corporativă.

Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

16

Împotrivă

5

Abțineri

0

Nr. 249 din 27 Iunie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 249 din 27 Iunie 2018