Hotărârea nr. 248/2018

HOTĂRÂRE privind propunerea de numire a administratorilor provizorii la S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind propunerea de numire a administratorilor provizorii la S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.06.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere propunerile formulate si aprobate in plenul sedintei si consemnate in procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Iasi, in sensul ca la Art. 2 din prezenta hotarare se propun în calitatea de administratori provizorii la S.C. Servicii Publice Iași S.A., întreprindere publică aflată sub UAT Municipiului Iași, până la definitivarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 24.07.2018 și posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, următoarele persoane:

-    Domnul Mititiuc Mihai

-    Domnul Hutanu Ion

-    Domnul Ivanciu Nicolaie

-    Domnul Postolache Cristian

-    Domnul Chelariu Gabriel

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași, nr. 309/23.08.2010, prin care s-a aprobat Actul constitutiv al S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.;

Având în vedere Referatul întocmit de către Biroul Guvernanță

Corporativă din cadrul Direcției Juridice înregistrat sub nr. 58645/08.06.2018;

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și conform art. IV Normele metodologice prevăzute la art. 3A1 alin. (4) si (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/27.05.2016;

Având în vedere prevederile Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile Legii societăților comerciale nr.31/1990;

Având în vedere dispozițiile Codului civil Titlul V. Administrarea bunurilor altuia, art.792- art.857;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă convocarea Adunării Generale a Acționarului Unic la S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A. pentru numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație, până la finalizarea procedurii de selecție, conform

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Se propun în calitatea de administratori provizorii la S.C. Servicii Publice Iași S.A., întreprindere publică aflată sub UAT Municipiului Iași, până la definitivarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 24.07.2018 și posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, următoarele persoane:

-    Domnul Mititiuc Mihai

-    Domnul Hutanu Ion

-    Domnul Ivanciu Nicolaie

-    Domnul Postolache Cristian

-    Domnul Chelariu Gabriel

Art. 3. Se mandatează reprezentanții Adunării Generale a Acționarului Unic la S.C. Servicii Publice Iași S.A. să aprobe și să semneze contractele de administrare cu administratorii provizorii aleși și să stabilească obiectivele și criteriile de performanță până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor și definitivarea procedurii de numire a noilor membri ai Consiliului de Administratie potrivit O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Art. 4. Actul constitutiv al S.C. Servicii Publice Iași S.A. se va modifica corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. Pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării modificării Actului constitutiv în Registrul Comerțului se mandatează doamna consilier juridic Vanda Cazacu să reprezinte Municipiul Iași și S.C. Servicii Publice Iași S.A. în fața instituțiilor și a persoanelor implicate în procesul înregistrării.

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Juridice - Biroul Guvernanță Corporativă, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Direcției Evidență Patrimoniu Public și Privat, Serviciului Audit Public Intern, persoanelor nominalizate la articolul 2, S.C. Servicii Publice Iași S.A. si Instituției Prefectului Județului Iasi.

Art. 7 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de S.C. Servicii Publice Iași S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 248 din 27 iunie 2018

Total consilieri

locali

27

Prezenți

21

Pentru

16

Împotrivă

5

Abțineri

0

4 / 4 la H.C.L. nr. 248 din 27 iunie 2018