Hotărârea nr. 246/2018

HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de functii al Poliţiei Locale Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Statului de funcții al Poliției Locale Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.06.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 6889/11.06.2018 întocmit de Directorul general adjunct al Poliției Locale Iași;

Având în vedere Raportul nr. 6224/29.05.2018, incheiat la finalizarea examenului de promovare in grad a functionarilor publici din cadrul Politiei Locale Iasi, desfasurat in data de 22.05.2018-proba scrisa;

Având în vedere prevederile H.C.L. Iasi nr. 530/2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Politiei Locale Iasi;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, completata si modificata ;

Având în vedere H.C.L. nr. 56/2011 privind infiintarea Politiei Locale Iasi, incepand cu 01.01.2011 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010(r) - Legea Politiei Locale;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Politiei locale ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă transformarea a 5 (cinci) funcții publice de execuție, prin promovarea in grad a titularilor lor, cat si modificarea corespunzatoare a Statului de funcții al Poliției Locale Iași, conform Anexei, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Politiei Locale Iasi si Instituției Prefectului Județului Iasi.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Politia Locala Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 246 din 27 iunie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

POLITIA LOCALĂ IAȘI


ANEXA la HCL nr. 246 din 27 iunie 2018

TABEL NOMINAL

cuprinzând funcțiile publice ce se transformă, la nivelul Poliției Locale Iași, ca urmare a promovarii titularilor lor, în gradul profesional imediat urmator celui deținut

Nr.

crt.

Numele și prenumele funcționarului public titular

Funcția publică și gradul din care promovează

Funcția publică și gradul

în care promovează

1

ANCHIDIN DORINA

Politist local, clasa I, grad profesional principal

Politist local, clasa I, grad profesional superior

2

ACATRINEI MIHAI

DANIEL

Politist local, clasa I, grad profesional asistent

Politist local, clasa I, grad profesional principal

3

MUNTEANU FLORIN

Politist local, clasa I, grad profesional asistent

Politist local, clasa I, grad profesional principal

4

PRISACARIU

CONSTANTIN

Politist local, clasa III, grad profesional principal

Politist local, clasa III,

grad profesional

superior

5

ZIMBREANU

CONSTATIN

ALEXANDRU

Politist local, clasa III, grad profesional asistent

Politist local, clasa III, grad profesional principal

Presedinte de Sedinta Adrian Florin Boca

3 / 3 la H.C.L. nr. 246 din 27 iunie 2018