Hotărârea nr. 245/2018

HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.06.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 63660 /21.06..2018 întocmită de Serviciul Resurse Umane;

Având în vedere Rapoartele finale nr. 62202/18.06.2018, 60360/13.06.2018, 60897/14.06.2018 și 60896/14.06.2018 ale examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut din data de 12.06.2018;

Având în vedere Raportul final nr. 57877/07.06.2018 al examenului de promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior din data de 23.05.2018;

Având în vedere Raportul final nr. 57876/07.06.2018 al examenului de promovare în treapta profesională imediat următoare din data de 23.05.2018;

Având în vedere Referatul nr. 63624/20.06.2018 întocmit de Serviciul Asociații Proprietari din cadrul Direcției Fond Locativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de Funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Resurse Umane si Instituției Prefectului Județului Iasi.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Resurse Umane.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi

asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 245 din 27 iunie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 245 din 27 iunie 2018