Hotărârea nr. 244/2018

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 263/2017, privind incheierea Acordului de Parteneriat intre Municipiul Iasi si Asociatia Ambulanta Life - Serviciul Voluntar de Ambulanta Iasi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 263/2017, privind incheierea Acordului de Parteneriat intre Municipiul Iasi si Asociatia Ambulanta Life -Serviciul Voluntar de Ambulanta Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.06.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Sanatate, Familie, Protectie Copii a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 62459/18.06.2018, întocmit de Serviciul Investiții Proprii;

Avand in vedere prevederile H.C.L. nr. 263/2017 privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat intre Municipiul Iași si Asociația Ambulanta Life -Serviciul Voluntar de Ambulanta Iasi;

Avand in vedere Acordul de Parteneriat nr. 28750/21.03.2018 incheiat intre Municipiul Iasi si Asociatia Ambulanta Life - Serviciul Voluntar de Ambulanta Iasi;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind Reforma in domeniul

sanatatii;

Avand in vedere Ordonanta de urgenta 162/ 2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;

Avand in vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu rectificarile si modificarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta

decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 263/2017, privind incheierea Acordului de Parteneriat intre Municipiul Iasi si Asociatia Ambulanta Life - Serviciul Voluntar de Ambulanta Iasi, in sensul ca Municipiul Iasi pune la dispozitia partenerului sau, cele 10 defibrilatoare achizitionate de Municipiul Iasi, cu conditia mentinerii in stare de functionare, insemnand asigurarea consumabilelor, de catre partenerul sau, pe toata durata parteneriatului respectiv.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana, Serviciului Investitii Proprii; Directiei Generale Economice și Finante Publice Locale; Serviciului Voluntar de Ambulanta Iasi si Instituției Prefectului Județului Iasi.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 244 din 27 iunie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 244 din 27 iunie 2018