Hotărârea nr. 243/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad și Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Iași


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului cadru de parteneriat privind colaborarea dintre

Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad și Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.06.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.59.047/11.05.2018 și Anexa 1: Acord cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad și Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Iași;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 litera (d), punctul 6 lit. (a) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Acordul cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad și Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Iași, identificat în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Administrației Bazinale de Apă Prut - Bârlad; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană, Centrului de Informații pentru Cetățeni si Instituției Prefectului Județului Iasi.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare și Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 243 din 27 iunie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 243 din 27 iunie 2018