Hotărârea nr. 242/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Municipiul Iași și Uniunea Scriitorilor din România – filiala Iași, în vederea editării Revistei ”Convorbiri literare” sub egida celor 2 instituții, ca publicație literară a Municipiului Iași


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Municipiul Iași și

Uniunea Scriitorilor din România - filiala Iași, în vederea editării Revistei ”Convorbiri literare” sub egida celor 2 instituții, ca publicație literară a Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.06.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 64456/22.06.2018, întocmit de Biroul Relații cu Societatea Civilă;

Având în vedere adresa nr. 63550/21.06.2018 din partea Uniunii Scriitorilor din România - filiala Iași;

Având în vedere prevederile H.C.L. 66/19.02.2018 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Iași și Uniunea Scriitorilor din România - filiala Iași, în vederea editării Revistei "Convorbiri literare” sub egida celor 2 instituții, precum și alocarea sumei de 200.000 lei, pentru acoperirea cheltuielilor cu tiparul și cu drepturile de autor aferente.

Art. 2. Suma de 200.000 lei se alocă din capitolul bugetar 67.50.00.59.11 - Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei, art. bugetar- Alte cheltuieli (Asociații și fundații).

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Uniunii Scriitorilor din România - filiala Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Juridice, Serviciului Programe Culturale, Biroului Relații cu Societatea Civilă si Instituției Prefectului Județului Iasi.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Juridică, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, prin Biroul Relații cu Societatea Civilă.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 242 din 27 iunie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 242 din 27 iunie 2018