Hotărârea nr. 241/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile iulie - august 2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile iulie - august 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.06.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 60325/13.06.2018 cu Anexa 1 - Calendarul manifestărilor ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă calendarul evenimentelor din lunile iulie - august 2018 și încheierea acordurilor de parteneriat aferente, conform programului precizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cheltuielile pentru organizarea evenimentelor cuprinse în calendarul lunile iulie - august 2018 vor fi alocate cu respectarea normelor legale incidente din bugetul local în sumă de 242.900 lei din: capitolul bugetar 54.50.00.20.01 .30 - Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în Municipiul Iași.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice, Centrului de Informații pentru Cetățeni, Biroului Relații cu Societatea Civilă, Biroului Evenimente Publice, Direcției Juridice si Instituției Prefectului Județului Iasi.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Juridică, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Evenimente Publice.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 241 din 27 iunie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L. nr. 241/27 iunie 2018

Calendarului evenimentelor din lunile iulie - august 2018

Nr.

Titlu

Proiect / Eveniment

Perioada

Organizator / parteneri

Sumă

1

Conferința Științifică Anuală a Economiștilor Români din

Mediul Academic din Străinătate

(ERMAS)

25 - 27 iulie

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

30.000

2

Festivalul Internațional de

Folclor pentru Copii și Tineret

„CĂTĂLINA”

24 - 28 iulie

Palatul Copiilor

Iași

30.000

3

Primul Festival Urban de Street Food și Craft Beer la Iași

Iulie -octombrie

Asociația VIZORIAL

0

4

Raliul Iașului - Cotnary Rally Iași Centenar

August - 8 septembrie

Primăria Iași

36.000

5

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Moldova

24 - 26 august

Mitropolia Moldovei și Bucovinei

83.400

6

„150 de ani de la aprinderea primului SOARE ELECTRIC la Iași și în toată România”

11 - 14 iulie

Primăria Iași

10.000

7

Expoziția Internațională de Invenții „Inventica 2018” și Conferința de Inventică „Inventica

2018”

Iulie

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

23.500

8

Elevi de nota 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat

iulie

Primăria Iași

30.000

9

Târgul de Vară

iulie

Primăria Iași

0

10

Caravana Bergenbier - Eu sunt

12

13 - 15 iulie

SC Smaiyley Agency srl

0

11

Anatolian Food Festival

13 - 15 iulie

Fundația Tuna

0

Total

242.900

Presedinte de Sedinta Adrian Florin Boca

3 / 3 la H.C.L. nr. 241 din 27 iunie 2018