Hotărârea nr. 240/2018

HOTĂRÂRE privind acordarea unor drepturi persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr. 341/2004 - Legea recunoştinţei faţă de eroii - martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor drepturi persoanelor care beneficiază de prevederile Legii

nr. 341/2004 - Legea recunoștinței față de eroii - martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.06.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 62336/18.06.2018 întocmită de către Direcția Exploatare Patrimoniu ;

Având în vedere propunerile Comisiei pentru analiza solicitărilor formulate în temeiul Legii nr. 341/2004, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 222/2017, conform procesului verbal nr. 27414/19.03.2018;

Având în vedere art. 5, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 341/ 2004 - Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 , cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă închirierea cu prioritate, fără licitație, a spațiului comercial situat în Iași, str. Frumoasa nr. 4, bloc 918, tr.2, parter+subsol, având suprafața totală de 50,60 mp (CF 120041-C1-U46), către dl. Florea Cristinel, posesor al certificatului seria LRD-F nr. 00008/13.10.2015 emis de Secretariatul de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în peripoada 1945-1989 .

Art. 2. Contractul de închiriere încheiat cu persoana nominalizată la art.1 din prezenta hotărâre se va derula începând cu data semnării și înregistrării și până la data de 31.12.2018 urmând a fi prelungit la expirarea termenului de valabilitate numai prin acordul scris și expres al părților, în caz contrar acesta încetând de drept. Valoarea chiriei va fi stabilită în funcție de zona de amplasament a spațiului și potrivit profilului de activitate comercială sau de prestări servicii declarat de beneficiar, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 175/31.05.2017, Anexa 12.1.

Art. 3. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de închiriere ce se va încheia în baza prezentei hotărâri.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Exploatare Patrimoniu și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Exploatare Patrimoniu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 240 din 27 iunie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 240 din 27 iunie 2018