Hotărârea nr. 24/2018

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei 4.1–Bunuri de retur utilizate de Operator în executarea Contractului din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 169 din 31 mai 2016


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei 4.1-Bunuri de retur utilizate de Operator în executarea Contractului din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 169 din 31 mai 2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.01.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 5484 din 18.01.2018, întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 169 din 31 mai 2016 prin care s-a aprobat delegarea serviciului de transport public către Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași nr. 93289 din 16.09.2016, încheiat între Municipiu Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de folosință exercitat de către Compania de Transport Public Iași S.A. asupra autobuzelor marca DAF având date de identificare specificate în tabelul următor:

Nr.

crt.

Nr. înmatriculare

Categoria

Marca

Nr. identificare

1

IS-09-EMD

Autobuz M3

DAF

XMGDEO2RSOHOO7663

2

IS-09-DNX

Autobuz M3

DAF

XMGDEO2RSOHOO6425

3

IS-09-DNU

Autobuz M3

DAF

XMGDEO2RSOHOO6433

4

IS-09-DOU

Autobuz M3

DAF

XMGDEO2RSOHOO7270

5

IS-09-DOW

Autobuz M3

DAF

XMGDEO2RSOHOO7260

Art.2. Se aprobă Modificarea anexei 4.1-Bunuri de retur utilizate de

Operator în executarea Contractului nr. 93289/16.09.2016, litera E - Mijloace fixe domeniul privat al Municipiului Iași, în sensul excluderii pozițiilor:

•    2047 - Autobuz marca DAF, nr. inventar 468000, nr. înmatriculare IS-09-EMD, nr. identificare XMGDEO2RSOHOO7663;

•    2051 - Autobuz marca DAF, nr. inventar 472000, nr. înmatriculare IS-09-DNX, nr. identificare XMGDEO2RSOHOO6425;

•    2043 - Autobuz marca DAF, nr. inventar 464000, nr. înmatriculare IS-09-DNU, nr. identificare XMGDEO2RSOHOO6433;

•    2042 - Autobuz marca DAF, nr. inventar 463000, nr. înmatriculare IS-09-DOU, nr. identificare XMGDEO2RSOHOO7270;

•    2046 - Autobuz marca DAF, nr. inventar 467000, nr. înmatriculare IS-09-DOW, nr. identificare XMGDEO2RSOHOO7260;

Art.3. (1) Se aprobă încheirea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune în Municipiul Iași, nr. 93289 din 16.09.2016 care să prevadă modificările menționate la Art. 2.

(2) Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze în numele și pentru Municipiul Iași actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune în Municipiul Iași, nr. 93289 din 16.09.2016.

Art. 4. Societatea Compania de Transport Public Iași S.A., va preda autobuzele pe bază de proces - verbal de predare/primire către Municipiul Iași.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcția de Evidență Patrimoniu Public și Privat; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Evidență Patrimoniu Public și Privat; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Florentin Traian Ciobotaru Consilier local,

Nr. 24 din 30 ianuarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 24 din 30 ianuarie 2018