Hotărârea nr. 239/2018

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 231/30 mai 2018 (privind aprobarea tarifelor tichetelor de calatorie valabile pe mijloacele de transport ale Societatii Compania de Transport Public S.A. Iasi)


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 231/30 mai 2018

(privind aprobarea tarifelor tichetelor de calatorie valabile pe mijloacele de transport ale Societatii Compania de Transport Public S.A. Iasi)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.06.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Memoriul justificativ întocmit de Societatea Compania de Transport Public Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea Acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 169/31.05.2016 privind delegarea serviciului de transport public către Compania de Transport Public SA Iași;

Având în vedere contractul de delegare a gestiunii transportului public local prin concesiune in municipiul Iași nr. 93289/16.09.2016;

Având în vedere Ordinul nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Anexei A la Hotărârea

Consiliului Local nr. 231/30.05.2018, astfel:

Tip legitimatie de calatorie

Tarif propus -lei-

Tichete de călătorie cu pret intreg

Bilet 1 călătorie, 1 zona, tarif mentinut in vigoare până la data de 01 septembrie 2018

2.00

Bilet 1 calatorie, 1 zona***, tarif ce va intra in vigoare de la data de 01 septembrie 2018

2.50

Bilet 2 calatorii, 1 zona, tarif mentinut in vigoare până la data de 01 septembrie 2018

4.00

Bilet 2 calatorii, 1 zona, tarif ce va intra in vigoare de la data de 01 septembrie 2018

5.00

Tichete de calatorie cu pret redus (elevi si student)

Bilet 1 calatorie, 1 zona, tarif mentinut in vigoare până la data de 01 septembrie 2018

1.00

Bilet 1 calatorie, 1 zona, tarif ce va intra in vigoare de la data de 01 septembrie 2018

1.25

Bilet 2 calatorii, 1 zona, tarif mentinut in vigoare până la data de 01 septembrie 2018

2.00

Bilet 2 calatorii, 1 zona, tarif ce va intra in vigoare de la data de 01 septembrie 2018

2.50

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finante Publice Locale Iași, Directiei Tehnice si Servicii Comunitare, Societății Compania de Transport Public Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Societatea Compania de Transport Public Iași, Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale Iași, Directia Tehnica si Servicii Comunitare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 239 din 27 iunie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

14

Împotrivă

6

Abțineri

2

3 / 3 la H.C.L. nr. 239 din 27 iunie 2018