Hotărârea nr. 238/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării proiectelor sportive în baza Procedurii privind acordarea de finanţări din bugetul Municipiului Iaşi pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, modificată şi completată prin Legea 90/2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanțării proiectelor sportive în baza Procedurii privind acordarea de finanțări din bugetul Municipiului Iași pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educației fizice și sportului, modificată și

completată prin Legea 90/2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.06.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 61801/15.06.2018 întocmit de Biroul Relații cu Societatea Civilă ;

Având în vedere solicitările - proiecte ale structurilor sportive centralizate

în Anexa I,

Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Procedura privind acordarea de finanțări din bugetul Municipiului Iași pentru proiecte sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, aprobată prin HCL nr. 131/30.03.2018;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 66/19.02.2018 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Iași pentru anul 2018.

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă lista proiectelor depuse de structurile sportive care vor fi finanțate de la bugetul local al Municipiului Iași în perioada iulie - decembrie 2018, în conformitate cu Anexa I, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Sumele necesare sunt alocate prin H.C.L. nr. 66/19.02.2018 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Iași, la capitolul 67.05.01.59.11 - Alte cheltuieli. Asociații și fundații, art. bugetar Sport.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice, Biroului Relații cu Societatea Civilă, structurilor sportive și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale; Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 238 din 27 iunie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA I la H.C.L. nr. 238 din 27 iunie 2018

Nr.

Crt.

Structura

sportivă

Proiectul

Perioada de

desfășurare

Buget (lei)

1.

Asociația Clubul

Sportiv RISEI

Iași

Performanța Națională cu

perspectivă europeană în

karate-ul tradițional ieșean

6 iulie - 21 decembrie

20.000

2.

Asociația Club

Sportiv

„Al.I.Cuza” Iași

Cuza pentru România 100

10 iulie - 20 decembrie

10.000

3.

Asociația

Județeană de

Șah Iași

Finala CN pe Echipe Juniori

2018

10 iulie - 31 iulie

20.000

Festivalul Internațional de

Șah “M. Sadoveanu”, ed. a XXXIII-a, 2018

1 august -31 august

60.000

4.

Asociația

Județeană de

Gimanstică Ritmică - Iași

Promovarea    Gimnastelor

Ieșene

Iulie

10.500

5.

Clubul Sportiv CFR Iași

Haltere - un sport olimpic

20 Iulie - 15 decembrie

10.000

Trofeul Municipiului Iași la tenis

20 Iulie - 15 septembrie

50.000

Popice - un sport cu tradiție în Iași

20 Iulie - 15 decembrie

10.000

TOTAL

190.500

Presedinte de Sedinta Adrian Florin Boca

3 / 3 la H.C.L. nr. 238 din 27 iunie 2018