Hotărârea nr. 237/2018

HOTĂRÂRE privind reintregirea capitalului social al S.C. TERMO SERVICE SA cu suma de 64.448,22 lei, reprezentand aport in numerar al Municipiului Iasi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind reintregirea capitalului social al S.C. TERMO SERVICE SA cu suma de 64.448,22 lei, reprezentand aport in numerar al Municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.06.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 63290/20.06.2018, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Adresa nr. 10001/27.06.2018 a SC TERMO SERVICE SA, inregistrata la registratura Primariei Municipiului Iasi cu nr. 58052/07.06.2018;

Având în vedere Adresa nr. 10809/20.06.2018 a SC TERMO SERVICE SA inregistrata la registratura Primariei Municipiului Iasi cu nr. 63100/20.06.2018, prin care solicita initierea unui proiect de hotarare de reintregire a capitalului social al societatii cu suma de 64.448.22 lei;

Având în vedere Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor SC Termo

Service SA nr. 16/19.06.2018;

Având în vedere adresa nr. 61376/19.06.2018 a Directiei Juridice;

Având în vedere adresa nr. 58052/13.06.2018 a Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 228/30.05.2018 privind retragerea din capitalul social al SC Termo Service SA a aportului in natura;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile

proprietatea publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata;

Având în vedere referatul D.G.E.F.P.L Iași - Serviciul contabilitatea veniturilor nr.119948/20.06.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba reintregirea capitalului social al S.C TERMO SERVICE SA de catre Municipiul Iasi, prin aport in numerar in suma de 64.448,22 lei, reprezentand valoarea totala de inventar a bunurilor retrase din capitalul social al societății prin H.C.L. nr. 228/2018. Alocarea sumei de 64.450 lei se va face prin suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli, astfel :

•    la venituri: 64.450 lei - 39.02.07 „Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al unitatii administrativ-teritoriale”;

•    la cheltuieli: 64.450 lei - 87.02.72 „Alte actiuni economice - active

financiare”.

Art. 2. Se mandateaza directorul SC TERMOSERVICE SA, dl Ciprian Chirita, sa efectueze toate demersurile legale necesare in vederea punerii in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Juridice; Directiei Evidenta Patrimoniu Public și Privat; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; SC TERMO SERVICE SA și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Juridica; Directia Generala Economica si Finante Publice Locale; SC TERMO SERVICE SA.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 237 din 27 iunie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 237 din 27 iunie 2018