Hotărârea nr. 236/2018

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea taxelor speciale din Anexa 13.3 aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 175/2017


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind modificarea și completarea taxelor speciale din Anexa 13.3 aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 175/2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.06.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Anuntul de afisare a proiectului de hotarare pe site-ul Primariei Municipiului Iasi, inregistrat sub nr. 41012/25.04.2018 ;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 39503/20.04.2018 privind modificarea și completarea taxelor speciale din Anexa 13.3, aprobate prin HCL 175/2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea taxelor speciale din Anexa 13.3 aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 175/2017, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Relații Publice și Transparență Decizională, direcțiilor, serviciilor, birourile interesate și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Relații Publice și Transparență Decizională.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 236 din 27 iunie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

1

Anexa 13.3 la H.C.L. nr. 236/27 iunie 2018

Denumirea taxei

Unitatea

de

măsură

Nivel taxă 2018 conform HCL 175/2017

Reducere

propusă

Nivel taxă propus pentru

2018

Temei de drept

1. Taxă de participare

la Târgul Meșteșugarilor:

a. artizanat

lei/mp/zi

35

0 %

35

HCL nr. 78 / 2000

Legea nr. 273 / 2006 cu

modificările și completările ulterioare

Legea nr. 227 / 2015

actualizată

HCL nr. 175/ 2017

b. alimentație publică

lei /mp /zi

39

0 %

39

HCL nr. 78 / 2000

Legea nr. 273 / 2006 cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 227 / 2015 actualizată

HCL nr. 175/ 2017

2.    Taxă de participare la

manifestările organizate de către Municipiul Iași pe domeniul public, cu ocazia Sărbătorilor Iașului:

HCL nr. 78 / 2000

Legea nr. 273 / 2006 cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 227 / 2015 actualizată

HCL nr. 175 / 2017

a.produse

nealimentare(artizanat, blană etc.)

lei/mp/zi

30

0 %

30

b. alimentație publică

lei/mp/zi

35

0 %

35

c. comerț ambulant

lei

/pers/zi

100

0 %

100

d. parcuri de distracție, circuri etc.

lei /mp /zi

15

0 %

15

3 .    Taxă de participare

la diverse manifestări organizate de Municipiul Iași, altele decât Sărbătorile

Iașului și Târgul Meșteșugarilor.

lei /mp /zi

15

0 %

15

HCL nr. 78 / 2000

Legea nr. 273 / 2006 cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 227 / 2015 actualizată

HCL nr. 175 / 2017

4.    Taxă de participare la

diverse manifestări organizate de Municipiul Iași, altele decât Sărbătorile Iașului și Târgul Meșteșugarilor, folosind corturile/căsuțele din dotarea Municipiului Iași

a. produse

nealimentare -producători

lei/mp/zi

16

50%

8

HCL nr. 78 / 2000

Legea nr. 273 / 2006 cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 227 / 2015 actualizată

HCL nr. 175 / 2017

b. produse nealimentare -comercianți

lei/mp/zi

16

0%

16

HCL nr. 78 / 2000

Legea nr. 273 / 2006 cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 227 / 2015 actualizată

HCL nr. 175 / 2017

c. alimentație publică

lei/mp/zi

19

0%

19

HCL nr. 78 / 2000

Legea nr. 273 / 2006 cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 227 / 2015 actualizată

HCL nr. 175 / 2017

5. Taxă pentru organizarea de târguri, festivaluri, evenimente speciale etc., de către terți, pe domeniul public al municipiului Iași.

lei/mp/zi

15

‘suprafața

minimă = 20 mp

0 %

15

*suprafața

minimă = 20 mp

HCL nr. 78 / 2000

Legea nr. 273 / 2006 cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 227 / 2015 actualizată

HCL nr. 175 / 2017

6. Taxă pentru

organizarea de parcuri de distracții, circuri etc., de către terți, pe domeniul public al municipiului Iași.

lei/mp/zi

10

*suprafața

minimă = 50 mp

0 %

10

*suprafața

minimă = 50 mp

HCL nr. 78 / 2000

Legea nr. 273 / 2006 cu

modificările și completările ulterioare

Legea nr. 227 / 2015

actualizată

HCL nr. 175 / 2017

Taxele micșorate vor fi aplicate doar participanților care vor prezenta documente ce atestă calitatea de producător.

Cheltuielile de logistică necesare pentru buna organizare a târgurilor vor fi alocate din

capitolele bugetare 70.50.00.20.01.30 și 74.05.01.20.01.04.

Obiect: Obiectivul general al Târgurilor tradiționale este de creștere a gradului de atractivitatea municipiului Iași, prin atragerea unui număr de turiști cât mai mare promovând produsele tradiționale românești.

În acest sens, pentru buna organizare a activității menționate, este necesară încadrarea în timp a procedurilor desfășurate precum și pregătirea lor și asigurarea elementelor tehnice.

În acest sens se aproba:

Modificarea taxelor speciale aprobate prin H.C.L. nr. 175/2017, din Anexa 13.3, punctul 4

Presedinte de Sedinta Adrian Florin Boca

4 / 4 la H.C.L. nr. 236 din 27 iunie 2018