Hotărârea nr. 235/2018

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.06.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere amendamentul formulat si aprobat in plenul sedintei si consemnat in procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Iasi, in sensul ca pentru asigurarea creditelor bugetare necesare executiei lucrarilor de realizare a soclului statuii si a taxelor/avizelor necesare eliberarii autorizatiei de construire, in cuantum de 896.000,00 lei este necesar majorarea creditelor bugetare la acest capitol cu suma de 46.000,00 lei. La capitolul 39.02.07, sursa venit cu suma de 46.000,00 lei. La capitolul 67.02.71 - Cultura, recreere, religie, articolul 71.01.01 -Soclu statuie de bronz Ferdinand I Intregitorul, cu suma de 46.000,00 lei;

Avand in vedere amendamentul formulat si aprobat in plenul sedintei si consemnat in procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Iasi, in sensul ca proiectul denumit Scari rulante Pasaj Sf Vineri se va include in Programul obiectivelor de investitii proprii pe anul 2018 (Anexa 1.2.1), cu suma de 315.000,00 lei , necesara pentru plata achizitiei, la cap. 70.02.71- Locuinte, servicii si dezvoltare publica. Suma se va obtine prin suplimentare la codul de venit 39.02.07 - Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al unitatii administrativ - teritoriale;

Avand in vedere amendamentul formulat si aprobat in plenul sedintei si consemnat in procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Iasi,

in sensul ca se suplimentează bugetul pe cap. 65.02 „ Invatamant” la Titlul XII - „ Cheltuieli de capital” pe art. 71.03 „ Reparatii capitale” cu suma de 150 mii lei pentru obiectivul de investitii „ Repartii capitale imprejmuire” - Colegiul National Emil Racovita.

Având în vedere referatul de specialitate nr. 63782/21.06.2018 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 - privind bugetul de stat pentru anul 2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2018, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Sectiunea de functionare), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare), Anexei nr. 1.2.1 (Lista obiectivelor de investitii pe anul 2018 -activitate proprie), Anexei nr. 1.2.2 (Lista obiectivelor de investitii - invatamant) si Anexei nr. 1.3 (Detalierea cheltuielilor bugetului local pe ordonatori de credite), după cum urmează:

1.1.Se suplimentează bugetul local astfel:

la venituri cu suma de    + 1.187,00 mii lei

37.02.01 Donatii si sponsorizari    + 3,00 mii lei

39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului

privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale    + 748,00 mii lei

42.02.51.01 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea

unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare

a bugetului local

+ 436,00 mii lei


la cheltuieli cu suma de    + 1.187,00 mii lei

51.02.71 Autoritati publice si actiuni externe - cheltuieli de capital + 237,00 mii lei

65.02.20 Invatamant - bunuri si servicii    + 3,00 mii lei

65.02.71 Invatamant - cheltuieli de capital    + 150,00 mii lei

67.02.20 Cultura, recreere si religie - bunuri si servicii    + 436,00 mii lei

67.02.71 Cultura, recreere si religie - cheltuieli de capital    + 46,00 mii lei

70.02.71 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - cheltuieli de capital + 315,00 mii lei

1.2 Se aprobă virări de credite in cadrul aceluiași capitol al clasificației bugetare, astfel:

66.02.71 Sanatate - cheltuieli de capital    - 100,00 mii lei

66.02.58 Sanatate - proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020    + 100,00 mii lei

Art. 2. Se suplimentează bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 4,50 mii lei, conform Anexei nr. 3 (Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii), Anexei nr. 3.1 (Secțiunea de funcționare), Anexei nr. 3.2 (Secțiunea de dezvoltare) și Anexei nr. 3.3 (Detalierea cheltuielilor bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe ordonatori de credite), astfel:

•    la venituri în sumă de + 4,50 mii lei

•    la cheltuieli în sumă de + 4,50 mii lei

Art. 3. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 4 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2018), Anexei nr. 5 (Sinteza finantării programelor) si Anexei nr. 5.1 (Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare).

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Generala Tehnica si Dezvoltare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 235 din 27 iunie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

4 / 4 la H.C.L. nr. 235 din 27 iunie 2018