Hotărârea nr. 234/2018

HOTĂRÂRE privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2017


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind redistribuirea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 decembrie

2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.06.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 63859/21.06.2018 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3244/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 65/19.02.2018 privind repartizarea excedentului Municipiului Iasi inregistrat la 31 decembrie 2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă redistribuirea sumei de 68,80 mii lei din excedentul Municipiului Iasi pe anul 2017, la capitolul bugetar 65.02.71 - Invatamant, dupa cum urmeaza:

Mii lei

Denumire obiectiv

Buget initial

Influente

Buget final

Lucrari de executie usi si glazvanturi Colegiul National

150

- 68,80

81,20

Reparatii capitale acoperis,

parazapezi, burlane Colegiul National

0

41,80

41,80

Reparatii capitale inlocuire usi antifoc si lambriu corp A Colegiul National

0

27

27

Total

150

0

150

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice a Judetului Iasi; Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Generala Tehnica si Dezvoltare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Adrian Florin Boca Consilier local,

Nr. 234 din 27 iunie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 234 din 27 iunie 2018