Hotărârea nr. 233/2018

HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 mai 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vederea propunerea formulată și adoptată în plenul ședinței privind alegerea în funcția de președinte de ședintă, a domnului consilier Boca Adrian Florin, consemnată si in procesul verbal al sedintei ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 393/2002 privind Statutul aleșilor locali;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art .35 și art. 40 alin. (1), precum și celelalte prevederi ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se alege în funcția de Președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iași domnul consilier Boca Adrian Florin care va conduce lucrările ședințelor și va semna hotărârile adoptate pentru o perioada de 3 luni incepand cu luna Iunie 2018.

Art.2. (1) Biroul Secretariat Consiliul Local - Arhivă va comunica copie a prezentei hotarari consilierului local nominalizat la art.1, Primarului Municipiului Iasi și Instituției Prefectului județului Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Consilier Local Tăutu Iuliana Daniela


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Consilier Local Nedelcu Vlad Nicolae

Consilier Local Crucianu Bogdan

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

15

Împotrivă

2

Abțineri

5

Nr. 233 din 30 mai 2018

2/ 2 la H.C.L. nr. 233 din 30 mai 2018