Hotărârea nr. 231/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor tichetelor de calatorie valabile pe mijloacele de transport ale Societatii Compania de Transport Public S.A. Iași


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor tichetelor de calatorie valabile pe mijloacele de transport ale Societatii Compania de Transport Public S.A. Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 mai 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat și aprobat în plenul sedintei privind menținerea tarifului de 2 Ron pentru Biletul 1 calatorie 1 zona, pâna la data de 1 septembrie 2018, consemnat si in procesul verbal al sedintei ;

Având în amendamentul formulat și aprobat în plenul sedintei privind introducerea Pachetului de 20 de bilete de călătorie la tariful de 40 Ron, consemnat si in procesul verbal al sedintei ;

Având în vedere amendamentul formulat și aprobat în plenul sedintei privind introducerea Abonamentului unic la tariful de 600 de Ron, consemnat si in procesul verbal al sedintei ;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de către Biroul de Analiză Economică și Avizări Tarife;

Având în vedere Memoriul tehnico - economic întocmit de Societatea Compania de Transport Public Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități

și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea Acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

Având în vedere anuntul nr. 29069/ 22.03.2018 privind aducerea la cunostinta publică a proiectul de hotarare privind aprobarea tarifelor tichetelor de calatorie valabile pe mijloacele de transport ale Societatii Compania de Transport Public S.A. Iași

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 169/31.05.2016 privind delegarea serviciului de transport public către Compania de Transport Public SA Iași,

Având în vedere contractul de delegare a gestiunii transportului public local prin concesiune in municipiul Iași nr. 93289/16.09.2016,

Având în vedere Ordinul nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

Având în vedere Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă tarifele tichetelor de calatorie valabile in mijloacele de transport ale Companiei de Transport Public S.A .Iasi, conform anexei A, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Incepand cu data prezentei incetează efectele Hotărârii Consiliului Local nr. 400/2015.

Art.3. Se modifica Hotararea Consiliului Local nr. 64/2016 astfel:

-    La art 1 valoarea de 80 lei.

-    La art 1 pct(2) Financiar acest tip de abonament va fi sustinut astfel:

■    34 lei de catre municipiul lasi,

■    34 de lei de catre unitatile de invatamant superior,

■    12 lei de catre beneficiari.

- La art 1 pct (3) pentru studentii orfani sau proveniti din casele de copii, financiar abonamentul va fi sustinut astfel:

■    40 lei de municipiul Iași.

■    40 lei de catre unitatile de invatamant superior.

Art.4. Prezenta hotarare va intra in vigoare in termen de 30 de zile de la aprobarea in Consiliul Local Iasi cu exceptia tarifului de 2,5 Ron pentru Biletul 1 calatorie, zona 1, care va intra in vigoare la data de 1 septembrie 2018.

Art.5. Tichetele de calatorie la tarifele aprobate prin anexa A, vor putea fi puse in vanzare si prin aplicatii mobile, sisteme desktop si automate de bilete, odata cu contractarea acestor sisteme, de catre Compania de Transport Public SA Iasi.

Art.6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Economice și a Finantelor Publice Locale Iași, Directiei Tehnice si Servicii Comunitare, Societății Compania de Transport Public Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de Societatea Compania de Transport Public Iași, Direcția Generala Economica și a Finantelor Publice Locale Iași, Directia Tehnica si Servicii Comunitare.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

8

Nr. 231 din 30 mai 2018

la Hotararea Consiliului Local nr. 231 din 30 mai 2018 TARIFE PROPUSE

Tip legitimatie de calatorie

Tarif propus -lei-

Tichete de calatorie cu pret intreg

Bilet 1 calatorie, 1 zona, tarif mentinut în vigoare până la data de 1 septembrie 2018

2.00

Bilet 1 calatorie, 1 zona, tarif ce va intra in vigoare de la data 1 septembrie 2018

2.50

Bilet 2 calatorii, 1 zona

5.00

Bilet 1 calatorie, 2 zone

3.50

Bilet 2 calatorii , 2 zone

7.00

Bilet 1 calatorie, 120 de minute, 1 zona

2.50

Abonament unic zona 1 - 30 zile

80.00

Abonament unic zona 2 - 30 zile

30.00

Abonament unic zona 1 - 7 zile

20.00

Abonament unic zona 2 - 7 zile

10.00

Abonament unic zona 1 - 1 zi

10.00

Abonament la purtator, zona 1 - 30 zile

200.00

Abonament unic zona 1, 6 luni

400.00

Abonament anual unic , 12 luni

600.00

Abonament unic 2 zone - 30 zile

110.00

Abonament unic 2 zone - 7 zile

30.00

Abonament TURIST - 3 zile

25.00

Pachet 20 de bilete

40.00

Tichete de calatorie cu pret redus (elevi si student)

Abonament STUDENTESC - 30 zile (12 lei studentul, 34 lei municipiul Iasi si 34 lei universitatea)

12.00

Bilet 1 calatorie, 1 zona

1.25

Bilet 2 calatorii, 1 zona

2.50

Abonament unic zona 1 - 30 zile

40.00

Abonament unic zona 2 - 30 zile

15.00

Abonament unic zona 1 - 7 zile

10.00

Abonament unic zona 2 - 7 zile

5.00

Abonament unic zona 1 - 1 zi

5.00

Abonament unic 2 zone - 30 zile ( 40 lei UAT Iasi, 15 lei UAT raza zonei 2)

55.00

Abonament unic 2 zone - 7 zile ( 10 lei UAT Iasi, 5 lei UAT raza zonei 2)

15.00

Tichete de călătorie pentru donatori

Abonament unic zona 1 - 30 zile - 50%

40.00

Abonament unic zona 2 - 30 zile - 50%

15.00

Abonament unic 1 zona - 1 zi - gratuitate in ziua donarii - 100%

10.00

Gratu'itati

Persoane cu vârsta de peste 65 de ani , zona 2

30.00

Persoane pensionare cu vârsta de până la 65 de ani a căror pensii sunt mai mici decât salariul minim brut pe tară garantat, zona 2

30.00

Veterani de război și văduve de război, zona 2

30.00

Eroi, martiri si revolutionari din decembrie 1989, zona 2

30.00

Persoane cu handicap grav si accentuat precum si insotitorii acestora, zona 2

30.00

Diverse

Persoane persecutate - CJP

116.00

Suprataxa de calatorie

50.00

Presedinte de sedinta Boca Adrian Florin