Hotărârea nr. 230/2018

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Iaşi nr. 322 din 29 august 2017 privind avizarea Regulamentelor de organizare și funcționare a piețelor agroalimentare, târgurilor, bazarului și talciocului administrate de către S.C. ECOPIAŢA S.A.


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 322 din 29 august 2017 privind avizarea Regulamentelor de organizare și funcționare a piețelor agroalimentare, târgurilor, bazarului și talciocului administrate de către

S.C. ECOPIAȚA S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 mai 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 293 din data de 17.01.2018 întocmit de către S.C. ECOPIAȚA S.A.;

Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. 2 din Hotărârea nr. 348 din 18 martie 2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 519 din 29 noiembrie 2017 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică nr. 78117/01.09.2010 încheia cu S.C. Ecopiața S.A.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

1 / 9 la H.C.L. nr. 230 din 30 mai 2018

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: (1) Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 322 din 29 august 2017 privind avizarea Regulamentelor de organizare și funcționare a piețelor agroalimentare, târgurilor, bazarului și talciocului administrate de către S.C. ECOPIAȚA S.A., respectiv se modifică Anexa nr. 6 - Regulament de organizare și funcționare Piața Dacia, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se elimină Anexa nr.8 - Regulament de organizare și funcționare Piața Tătărași Sud și Anexa nr. 9 - Regulament de organizare și funcționare Piața Podul de Piatră din cadrul Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 322 din 29 august 2017 privind avizarea Regulamentelor de organizare și funcționare a piețelor agroalimentare, târgurilor, bazarului și talciocului administrate de către S.C. ECOPIAȚA S.A.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Instituției Prefectului Județului Iași;S.C. Ecopiața S.A.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de S.C. Ecopiața S.A.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 230 din 30 mai 2018

Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 230 din 30.05.2018

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Piața Agroalimentară Dacia

CAP. I - Prevederi generale:

1.    Denumirea pieței: Piața Dacia

2.    Sediul pieței: strada Vitejilor, nr. 27

3.    Denumirea administratorului pieței: S.C. Ecopiața S.A.

4.    Hotărârea Consiliului Local privind localizarea pieței și a specificului acesteia:

5. Autorizația de funcționare acordată de Primăria Municipiului Iași:

CAP. II - Tipul pieței și categoria de mărfuri comercializate:

1.    Tipul pieței:

-    Piață agroalimentară.

-    Piață de desfacere a produselor de mobilier (duminica).

-    Târg de animale de companie, păsări și pești exotici (duminica).

2.    Natura produselor care se comercializează: legume, fructe, produse conservate, lapte și produse lactate, miere și produse apicole, ouă, carne și produse din carne, pește, brazi, semințe, flori, cereale, articole de uz gospodăresc și articole nealimentare de cerere curentă iar duminica obiecte de mobilier și animale de companie, păsări și pești exotici.

3.    Periodicitatea pieței: permanent

4.    Orarul de funcționare: 700 - 1900

CAP. III - Planul Pieței:

1.    Căile principale de acces: strada Vitejilor și strada Tabacului

2.    Spații de parcare: în afara pieței - 30 locuri

3.    Sectorizarea platoului pieței:

a.    Producători agricoli: sector legume-fructe, sector flori, sector produse uz gospodăresc

b.    Agenți economici: sector legume-fructe.

c.    Boxe pentru mărfuri cu volum mare.

d. sector comercializare animale de companie, păsări și pești exotici acoperit cu pergole,

e. sector pentru vânzare obiectelor de mobilier, neacoperit.

4.    Căi de acces a cumpărătorilor:

-    Intrări pietonale: 5

-    Intrări pentru autovehicule: 1

5.    Amplasarea structurilor de vânzare pentru comercializarea produselor alimentare și nealimentare: 11 spații comerciale dispuse perimetral pieței.

6.    Amplasarea halelor: Hala de lactate, amplasată pe platoul pieței, dotată cu tarabe lactate.

7. Localizarea cântarului de control a pieței, a spațiului de închidere a cântarelor și a echipamentului de protecție, a grupurilor sanitare, precum și a celorlalte servicii oferite în cadrul pieței:

-    spațiul de închiriere a cântarelor este situat în pavilionul administrativ, piața dispunând de cântare pentru legume-fructe și cântare pentru produse lactate;

-    cântarul electronic de control și balanță romană de 500 kg sunt situate la intrarea în oficiul de închiriere a cântarelor;

-    wc-ul public este situat în pavilionul administrativ, dotat cu centrală termică proprie;

-    punctul de control sanitar-veterinar, se afla în clădirea administrativă a pieței;

-    piața este racordată la rețeaua electrică, la rețeaua de apă potabilă și de canalizare a orașului(conform schiței).

8. Spațiu de depozitare a deșeurilor: Depozitarea intermediară a deșeurilor se face pe o platformă de gunoi, în strada Tabacului, în 2 containere metalice de 1,1 mc (europubele), evacuate de câte ori este nevoie de S.C. Salubris S.A (contract).

CAP. IV - Prezentare ansamblului pieței și a platoului:

1.    Suprafața totală: 3.027,90 mp

2.    Suprafața totală a platoului:

o suprafața construită - 347,92 mp o suprafața neconstruită - 2.679,98 mp

3.    Materialul din care este realizat pavimentul platoului pieței: beton

4.    Sectoare destinate desfacerii produselor:

1. Platforma acoperită cu pergole :

-    sector legume-fructe producători: 32 tarabe,

-    sector legume-fructe agenți economici: 20 tarabe,

-    sector lactate : 13 tarabe.

2. Platforma neacoperită :

-    legume-fructe : 16 de tarabe.

3. 7 boxe împrejmuite și acoperite pentru mărfuri cu volum mare:

-    4 boxe - producatori agricoli,

-    3 boxe - agenți economici.

d) Sectorul platou descoperit: aproximativ 20 de locuri pentru comercializare produse de mobilier, animale de companie, păsări.

5.    Mobilierul utilizat:

-    sector legume- fructe: tarabe metalice cu blat mozaicat.

-    sector lactate: tarabe din fibră de sticlă cu vitrină pe schelet metalic.

CAP. V - Serviciile prestate utilizatorilor pieței:

-    Tipul serviciului oferit de administratorul pieței: crearea condițiilor pentru un comerț civilizat, cu asigurarea concurenței loiale între producători/comercianți și protecția optimă a consumatorilor.

-    Serviciile care facilitează desfășurarea activității în cadrul pieței:

a)    spații pentru expunerea mărfurilor,

b)    spații pentru păstrarea și închirierea cantarelor și a echipamentului de protecție,

c)    cântar de control,

d)    bazine cu apă potabilă pentru spălarea legumelor și fructelor,

e)    birou administrativ,

f)    punct de control sanitar-veterinar,

g)    cuști pentru păsări,

h)    magazie pentru păstrarea materialelor de întreținere și curățenie,

i)    punct de colectare și depozitare temporară a deșeurilor - evacuarea de câte ori este nevoie

(contract cu S.C. Salubris S.A.),

j)    punct cu mijloace inițiale de intervenție pentru P.S.I.,

k)    w.c. public,

l)    paza și ordinea asigurată de firma de paza si securitate,

m)    salubrizarea pieței.

- Piața este racordată la rețeaua electrică, de apă potabilă și de canalizare a orașului.

CAP. VI - Drepturile și obligațiile utilizatorilor pieței:

1.    Drepturi:

a)    Să se poată informa facil asupra tarifelor practicate în piață;

b)    Producătorii agricoli să aibă asigurată posibilitatea de a închiria de la administrația pieței cântare verificate metrologic;

c)    Să aibă acces gratuit la cântarul de 30 kg la o singură cântărire;

d)    Să poată practica prețurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le comercializează;

e)    Să aibă acces la toate serviciile oferite de administrația pieței;

f)    Să fie informați asupra perioadei și orarului de funcționare a pieței;

g)    Să fie informați asupra Regulamentului de funcționare a pieței.

2.    Obligații:

a)    Să afișeze prețurile în mod vizibil pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale (denumire produs, preț și localitate de origine iar la producătorii agricoli și data obținerii produsului);

b)    Să respecte legislația privitoare la desfacerea și comercializarea produselor agroalimentare;

c)    Să etaleze instrumentele de măsură în mod corespunzător și să le poziționeze vizibil;

d)    Să folosească numai cântarele verificate din punct de vedere metrologic;

e)    Să inscripționeze denumirea producătorului agricol, persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau asociației familiale la loc vizibil, ușor de citit, care să nu poată fi ștearsă;

f)    Să mențină permanent curățenia la locul de vânzare și în jurul acestuia și transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieței, ori de câte ori este cazul;

g)    Să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat;

h)    Să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers;

i)    Să achite contravaloarea tarifului corespunzator;

j)    Să nu ofere spre vânzare produse înainte de deschiderea pieței și după închiderea

acesteia;

k)    Să păstreze în cele mai bune condiții bunurile închiriate;

l)    Să aibă o ținută decentă și un limbaj civilizat în relația cu toți cetățenii aflați în piețe;

m)    Să își insușească și să respecte prevederile legale în vigoare în ceea ce privește prevenirea și stingerea incendiilor(PSI), precum și sănătatea și securitatea în muncă(SSM);

n)    Să expună etichetele la fiecare produs în parte, semnalând astfel produsele românești diferit față de produsele de import;

o)    Să nu expună la vânzare marfă deteriorată sau stricată;

p)    Să nu vândă/depoziteze produsele agroalimentare la altă masă/tarabă/boxă etc, alta decât cea atribuită de către administratorul pieței precum și să nu comercializeze produsele agroalimentare ale altor utilizatori ai pieței la locurile acestora de vânzare;

q)    Să ia la cunoștință și să semneze angajamentul. Nesemnarea acestuia duce la pierderea dreptului de a avea acces la închirierea mesei/boxei/tarabei/etc situate în cadrul pieței;

r)    Să nu subînchirieze locul de vânzare atribuit;

s)    Să plătească pierderea, distrugerea sau furtul obiectelor închiriate;

t)    Să nu depoziteze mărfurile pe căile de acces;

u)    Să nu comercializeze mărfurile sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante;

v)    Să nu comercializeze alte mărfuri în afara celor conforme cu specificul pieței.

CAP. VII - Drepturile și obligațiile administratorului pieței:

a)    Să elaboreze regulamentul pentru funcționarea pieței și să îl supună spre avizare autorităților publice locale;

b)    Să verifice dacă utilizatorii pieței au calitatea de producător/comerciant, conform prevederilor legale și să nu permită accesul altor comercianți;

c)    Să verifice dacă utilizatorii pieței, persoane juridice, au afișate numele și sediul social;

d)    Să verifice afișarea prețurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale;

e)    Să afișeze în loc vizibil și în mod lizibil regulamentul și orarul de funcționare;

f)    Să sprijine organele de control autorizate;

g)    Să nu admită în piață un număr mai mare de utilizatori decât limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piață destinat desfacerii produselor oferite de aceștia;

h)    Să controleaze dacă mijloacele de măsurare proprietatea utilizatorilor pieței sunt verificate din punct de vedere metrologic și să interzică folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în domeniu;

i)    Să asigure verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le

oferă spre închiriat utilizatorilor pieței;

j)    Să asigure un număr de cântare în stare de funcționare egal cu cel al locurilor de vânzare

din piață destinate comercializării de către producătorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor și semințelor;

k)    Să asigure gratuit cântare de control pentru verificarea de către cumpărător a corectitudinii cântăririlor;

l)    Să asigure salubrizarea pieței zilnic și ori de câte ori este necesar;

m)    Să asigure în mod gratuit utilizarea unor cântare de tip balanță sau basculă cu capacitate de peste 30 de kilograme;

n)    Să asigure afișarea tarifelor pentru serviciile prestate;

o)    Să asigure evidența solicitărilor locurilor de vânzare și atribuirea acestora producătorilor agricoli și comercianților, produselor de uz gospodăresc în ordinea solicitărilor;

p)    Să aloce producătorilor agricoli, persoane fizice, deținătoare ale unui atestat de producător și al unui carnet de comercializare pentru valorificarea produselor obținute din gospodăria/ferma proprie, un procent de minim 40% din totalul spațiilor de vânzare existente;

q) Să aloce un spațiu destinat comercializării produselor de uz gospodăresc de maxim 10% din suprafața comercială a platoului;

r)    Să verifice dacă utilizatorii pieței respectă prevederile prezentului regulament;

s)    Să aducă la cunoștința utilizatorilor Angajamentul prevăzut în Anexa 1 la prezentul regulament în vederea luării la cunoștință și semnării acestuia. Nesemnarea angajamentului de către utilizator duce la pierderea dreptului de a avea acces la închirierea mesei/boxei/ tarabei/etc situate în cadrul pieței agroalimentare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Florin Adrian Boca

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 230 din 30 05 2018

ANGAJAMENT

Subsemnatul(a).........................., cu domiciliul/sediul în......................., posesor al

actului de identitate seria..... nr........., eliberat de..................., la data de.................,

CNP..........................., în calitate de utilizator al mesei/tarabei/boxei nr.......situate în cadrul

Pieței....................., mă angajez să respect următoarele:

a)    Să afișez prețurile în mod vizibil pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale (denumire produs, preț și localitate de origine iar la producătorii agricoli și data obținerii produsului);

b)    Să respect legislația privitoare la desfacerea și comercializarea produselor agroalimentare;

c)    Să etalez instrumentele de măsură în mod corespunzător și să le poziționez vizibil;

d)    Să foloseasc numai cântarele verificate din punct de vedere metrologic;

e)    Să inscripționez denumirea producătorului agricol, persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau asociației familiale la loc vizibil, ușor de citit, care să nu poată fi ștearsă;

f)    Să mențin permanent curățenia la locul de vânzare și în jurul acestuia și să transport gunoiul la locurile special amenajate în cadrul pieței, ori de câte ori este cazul;

g)    Să nu expun mărfurile în afara locului de vânzare alocat;

h)    Să nu ofer spre vânzare mărfurile din mers;

i)    Să achit contravaloarea tarifului corespunzător;

j)    Să nu ofer spre vânzare produse înainte de deschiderea pieței și după închiderea

acesteia;

k)    Să păstrez în cele mai bune condiții bunurile închiriate;

l)    Să am o ținută decentă și un limbaj civilizat în relația cu toți cetățenii aflați în piețe;

m)    Să îmi însușesc și să respect prevederile legale în vigoare în ceea ce privește prevenirea și stingerea incendiilor(PSI), precum și sănătatea și securitatea în muncă(SSM);

n)    Să expun etichetele la fiecare produs în parte, semnalând astfel produsele românești diferit față de produsele de import;

o)    Să nu expun la vânzare marfă deteriorată sau stricată;

p)    Să nu vând/depozitez produsele agroalimentare la altă masă/tarabă/boxă etc, alta decât cea atribuită de către administratorul pieței precum și să nu comercializez produsele agroalimentare ale altor utilizatori ai pieței la locurile acestora de vânzare;

q)    Să nu subînchiriez locul de vânzare atribuit;

r)    Să plăteasc pierderea, distrugerea sau furtul obiectelor închiriate;

s)    Să nu depozitez mărfurile pe căile de acces;

t)    Să nu comercializez mărfurile sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor

stupefiante;

u)    Să nu comercializez alte mărfuri în afara celor conforme cu specificul pieței.

Am luat la cunoștință faptul că, în cazul nerespectării prezentului angajament, precum și a prevederilor legale privind activitatea desfășurată, voi pierde dreptul de a avea acces la închirierea mesei/boxei/tarabei/etc situate în cadrul pieței.

Prezentul angajament s-a încheiat în 2 exemplare, unul pentru administrația pieței

........................... și unul pentru utilizator și își produce efectele de la data închirierii locului

de desfășurare până la data renunțării utilizatorului la locul de vânzare, respectiv până la data pierderii locului de vânzare.

Administrator

Nume/Prenume


Utilizator

Nume/Prenume

Data:

Data:

Semnătura:


Semnătura:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Florin Adrian Boca

9 / 9 la H.C.L. nr. 230 din 30 mai 2018