Hotărârea nr. 23/2018

HOTĂRÂRE privind convocarea A.G.A. în vederea prelungirii cu două luni a mandatelor administratorilor provizorii la Societatea Compania de Transport Public Iași


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind convocarea A.G.A. în vederea prelungirii cu două luni a mandatelor administratorilor provizorii la Societatea Compania de Transport Public Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.01.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 292 din 28 iulie 2017 privind numirea administratorilor provizorii la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.;

Având în vedere H.C.L. al Municipiului Iași, nr. 356/08.09.2017 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 292/28.07.2017 privind numirea administratorilor provizorii la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarului Unic al Societății Compania de Transport Public Iași S.A. nr. 51/27.09.2017;

Având în vedere referatul întocmit de către Direcția Juridică - Biroul Guvernanță Corporativă, înregistrat sub nr. 1687/09.01.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 64A1, aliniatele (3), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, completată și modificată prin Legea nr.111/2016;

Având în vedere dispozițiile Legii societăților comerciale nr. 31/1990;

Având în vedere dispozițiile Codului civil Titlul V. Administrarea bunurilor altuia, art. 792-art.857;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă convocarea Adunării Generale a Acționarilor în vederea prelungirii cu două luni a mandatelor administratorilor provizorii la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

(2) Prelungirea se va efectua pentru perioada 27.01.2018 -

27.03.2018.

Art. 2. Se mandatează reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. pentru prelungirea mandatelor administratorilor provizorii.

Art. 3. Actul constitutiv al Societății Compania de Transport Public Iași S.A. se va modifica corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. Pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării modificării

Actului constitutiv la Registrul Comerțului, se mandatează d-na avocat Cristina

Cotnăreanu să reprezinte Municipiul lași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. în fața instituțiilor și a persoanelor implicate în procesul înregistrării.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Juridice - Biroul Guvernanță Corporativă, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Direcției Evidență Patrimoniu Public și Privat, Serviciului Audit Public Intern, Societatii Compania de Transport Public Iasi S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Societatea Compania de Transport Public Iași S.A..

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Florentin Traian Ciobotaru Consilier local,

Nr. 23 din 30 ianuarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 23 din 30 ianuarie 2018