Hotărârea nr. 229/2018

HOTĂRÂRE privind preluarea din exploatarea SC Ecopiaţa SA, a imobilului (constructie si teren aferent) – Hotel Municipal, situat in Iasi, Bulevardul Independenței langa bl. D1 - D2


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind preluarea din exploatarea SC Ecopiața SA, a imobilului (constructie si teren aferent) - Hotel Municipal, situat in Iasi, Bulevardul Independenței langa bl. D1 - D2

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 mai 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 53674/25.05.2018, intocmita de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat;

Având în vedere adresa nr. 53732/25.05.2018 a SC Ecopiata SA;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administratie al SC Ecopiata SA nr.

06/25.05.2018;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 261/2010 privind infiintarea Societatii Comerciale “Ecopiata” S.A. prin reorganizarea Directiei Piete;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 306/2010 privind delegarea gestiunii serviciilor publice catre SC “Ecopiata” S.A.

Având în vedere Contractul de de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică nr. 78117/01.09.2010 încheiat cu SC Ecopiața SA;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 154/2017 privind însusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 153/2017 privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. a) Se aprobă preluarea din exploatarea S.C. Ecopiața S.A., a imobilului (constructie si teren aferent) - Hotel Municipal, proprietatea Municipiului Iași, situat in Iași, Bulevardul Independenței, langa bl. D1-D2. Se preiau de catre Municipiul Iasi mijloacele fixe si obiectele de inventar aflate in inventarul hotelului, prevazute in Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

b)    Preluarea imobilului si a mijloacelor fixe si obiectele de inventar cuprinse in Anexa 1, de la SC Ecopiata SA se va face pe baza de proces verbal, ce va fi intocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public si Privat. Ulterior acestea vor fi predate, prin protocol, in administrare Directiei Exploatare Patrimoniu. Personalul ce deserveste in prezent Hotelul Municipal, cuprins in Anexa 2, parte integranta din prezenta hotarare, va fi preluat in structura Directiei Exploatare Patrimoniu.

c)    Prevederile prezentei hotarari modifica in mod corespunzator Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică nr. 78117/01.09.2010, incheiat intre Municipiul Iași și SC Ecopiata SA. Se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi sa semneze actul aditional la Contractului de delegare a gestiunii.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; S.C. Ecopiața S.A.; Serviciului Resurse Umane ; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Exploatare Patrimoniu ; Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; SC Ecopiața SA; Serviciul Resurse Umane.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 229 din 30 mai 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 229 din 30 mai 2018