Hotărârea nr. 228/2018

HOTĂRÂRE privind retragerea din capitalul social al S.C TERMOSERVICE SA a aportului in natura


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind retragerea din capitalul social al S.C TERMOSERVICE SA a aportului in natura

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 mai 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 38675/19.04.2018, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Adresa nr.696/2018 a SC TERMOSERVICE SA, inregistrata la registratura Primariei Municipiului Iasi cu nr. 4926/2018;

Având în vedere H.CL. 154/2017, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Legea 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu modificarile și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă retragerea din capitalul social la S.C TERMOSERVICE SA a aportului in natura, reprezentand constructiile cuprinse in Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Bunurile menționate la art.1, retrase din capitalul social al societății, vor completa patrimoniul public al Municipiului Iasi, in acest sens modificandu-se evidentele tehnico-operative si contabile. Terenurile pe care sunt amplasate aceste constructii fac parte din domeniul public al Municipiului Iasi, insusit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2017.

Art.3. Se mandatează reprezentantii Consiliului Local lasi în Adunarea Generală a Acționarilor societății, sa voteze „pentru” retragerea din capitalul social a aportului in natura, conform art. 1 si pentru aprobarea modificarii Actului constitutiv (contract de societate și statut) cu schimbarile intervenite.

Art.4. Se mandateaza directorul SC TERMOSERVICE SA, dl Ciprian Chirita, sa efectueze toate demersurile legale necesare la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara si la Oficiul Registrului Comertului, precum si in vederea semnarii tuturor documentelor necesare pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

Art.5. Se completeaza HCL 293/2001, prin care au fost date in folosinta catre SC TERMOSERVICE SA, anumite bunuri, cu cele cuprinse in Anexa 1.

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public și Privat; Directiei Generale Economica si Finante Publice Locale, SC TERMOSERVICE SA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta Patrimoniu Public și Privat; Directia Generale Economica si Finante Publice Locale, SC TERMOSERVICE SA.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 228 din 30 mai 2018

Sheetl


SC TERMO-SERVICE SA RO 14134878

Anexa 1

Nr.

crt.

Aport în natura la capital social (clădiri), conform protocol nr 228/14.01.2002si HCL

Nr inventar

< ; . ■ S    '■    ■ ■

Denumire

Supra

fața

Valoare

1

1009107

Sediu AC1 Cantemir- str Decebal, nr.38

31,6

9067,59

2

1009106

Sediu AC24 Socola-B-dul Prof.Dimitrie Mageron,nr.6

32,6

7915,86

3

1009108

Sediu AC1 Cug- Sos. Nicolina, nr.76

14445,73

4

1009103

Sediu AC 12+13 Dacia- str Sucidava, nr 1

9966,23

5

1009104

Sediu AC 1 Frumoasa-str. Radu Vodă, nr 14.

2570,03

6

1009109

Sediu AC 3+20 Metalurgie-str. Parcului, nr. 18A

7418,52

7

1009091

Garaj Metalurgiei, aleea Grădinari, nr 8A

761,85

8

1009144

Sediu AC 14 Al. Cel Bun- Piața Voevozilor, nr.21A

31,8

3952,34

9

1009145

Formația 1 dacia- str. Drobeta, nr.4A

17,6

1093,72

10

230885

Sediu AC 15 Podu Ros-Aleea Decebal, nr.5

43,2

3054,08

11

1009143

Sediu AC 7+8 Nicolina-str. Egalitatii, nr.7

26,2

4202,27

12

600152

Sediu CT Clădire Aurora

9517,23

Total

73965,45


Verificat Contabil Șef Matei.Diana Mihaela


Page 1