Hotărârea nr. 227/2018

HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 334 din 29 august 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Zona Bucium, T165, numere cadastrale 129211 si 147862, întocmit în vederea extinderii intravilanului Municipiului Iasi pentru construire locuintecolective mici, pe teren proprietate privata, persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 334 din 29 august 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Zona Bucium, T165, numere

cadastrale 129211 si 147862, întocmit în vederea extinderii intravilanului Municipiului Iasi pentru construire locuintecolective mici, pe teren proprietate privata, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 mai

2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având in vedere Procesul Verbal de Control nr.19944/2018, efectuat de catre INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTII NORD-EST pentru verificarea documentatiei urbanistice Plan Urbanistic Zonal întocmit în vederea extinderii intravilan municipiului Iasi pentru construire locuinte colective mici, pentru amplasat Iași, ZONA BUCIUM, T165, NUMERE CADASTRALE 129211 si 147862, beneficiari SCRIPCARIU GHEORGHE si SCRIPCARIU ADELA.

Având in vedere masura dispusa prin actul de control: corectarea necorelarii intre regimul de inaltime aprobat prin H.C.L. nr. din 29 august 2017 (P+2E) si regimul de inaltime (D+P+2E) prezentat in documentatia urbanistica P.U.Z. ( in plansa de reglementari urbanistice si in regulamentului local de urbanism RLU) .

Având in vedere ca in data de 26.05.2017, documentatia urbanistica P.U.Z. a fost avizata in comisia de urbanism a Consiliului Judetean Iasi si se emite avizul unic nr. 46/PUZ/2017 (POT max = 30%, CUT max. = 1,2 mp.ADC/mp.teren, Regim de inaltime D+P+2E, H max. = 11,0m - cornisa si Hmax. = 13,0 m - coama);

Având in vedere ca in data de 21.07.2017, in cadrul comisiei de urbanism a Consiliului Local Iasi, documentatia este supusa spre analiza si se avizeaza in urmatoarele conditiile : POT max = 30%, CUT max. = 1,2 mp.ADC/mp.teren, Regim de inaltime P+2E, H max. = 10,0m masurata de la CTA la cornisa, plansa de reglementari urbanistice 2(B) cu regim de inaltime P+2E a fost transmisa Consiliului Local Iasi, ca anexa a proiectului de hotarare dar stampilata ca plansa anexa la hotararea consiliului local a fost plansa de reglemetari urbanistice 2(A) cu regim de inaltime D+P+2E (plansa avizata si de Consiliul Judetean ca anexa la Avizul unic nr.46/26.05.2017).

Având in vedere necorelarea regimului de inaltime din Hotararea Consiliului Local si plansa de reglementari urbanistice se solicita rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 334 din 29 august 2017 prin îndreptarea erorii materiale: corectarea, in plansa de reglementari urbanistice si in regulamentul local de urbanism, regimului de inaltime P+2E (H max. = 10,0m masurata de la CTA la cornisa).

Având in vedere Nota de Fundamentare nr. 52546 din 22.05.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata,cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata ;

Avand in vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 334 din 29 august 2017, in sensul indreptarii erorii materiale: corectarea, in plansa de reglementari urbanistice si in regulamentul local de urbanism, regimului de inaltime P+2E (H max. = 10,0m masurata de la CTA la cornisa.

Anexa planșa de reglementări urbanistice nr. 2 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor SCRIPCARIU GHEORGHE si SCRIPCARIU ADELA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 227 din 30 mai 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 227 din 30 mai 2018