Hotărârea nr. 226/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VITICULTORI NR. 19, NUMAR CADASTRAL 154033, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale, pe teren proprietate privată persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VITICULTORI NR. 19, NUMAR CADASTRAL 154033,

întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale, pe teren proprietate privată persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 mai

2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1866 din 06.06.2016 si certificatul de urbanism nr. 2476 din 25.07.2017 eliberate de Primăria municipiului Iași

Având în vedere cererea nr. 68864 din 06.07.2017 prin care domnul IFTIME IONUT si doamna IFTIME ANDREEA-VASILICA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA VITICULTORI NR. 19, NUMAR CADASTRAL 154033;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 637 din 20.02.2017;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 13/PUZ/2018;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 22.11.2017;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 47 din 16.03.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 51126 din 18.05.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, STRADA VITICULTORI NR. 19, NUMAR CADASTRAL 154033, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale, pe teren proprietate privată persoane fizice.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1099,00 mp, detinut de domnul IFTIME IONUT si doamna IFTIME ANDREEA-VASILICA conform contractului de vanzare cumparare nr. 5447/04.12.2015 si actului de alipire nr.4698/05.07.2016.

Prevederi P.U.Z. / R.L.U.: UTR - CB5 - locuinte si functiuni complementare;

Utilizari admise

-    locuinte si functiuni complementare

-    servicii de interes general: profesionale, colective si personale;

Utilizari permise cu conditii:

-    nu este cazul

Indicatori urbanistici

POT max = 30 %; CUT max. = 0,9 mp.ADC/mp.teren, Regim de inaltime D+P+1E(M), Inaltimea maxima 8,0 m masurata de la cota cea mai inalta a terenului natural la cornisa;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT - retragere fata de aliniament minim 9,50m din axul strazii Fundac Viticultori si 5,0m fata de retragerea propusa;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR - minim 3,0m fata de limita proprietatii laterale si minim 5,0m fata de limita proprietatii posterioare;

Imprejmuirea se va retrage la distanta de 3,20 m de la limita de proprietate.

Anexa planșa de reglementări urbanistice nr. 2 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării;

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta individuala.

Art.4. In conformitate cu Plansa 4 (proprietate asupra terenurilor), terenurile proprietate privata cu destinatia de drum (cale de acces) si daca este cazul retelele edilitare aferente, pot fi preluate in domeniul public al municipiului Iasi, cu acordul proprietarilor.

Art.5. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor domnilor IFTIME IONUT si IFTIME ANDREEA-VASILICA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

5

Nr. 226 din 30 mai 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 226 din 30 mai 2018